• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nidzica, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Nidzicy

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

 

1)      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 10 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 18A o godz. 1000 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

2)      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przetargiem objęto nieruchomość położoną w obrębie nr 1 m. Nidzica przy ul. Generała Bema, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 215/6, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1N/00009405/4.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Powierzchnia dzierżawy: 50 m2. Opis użytku: Bp. Przeznaczenie nieruchomości: pod parking.

3)      Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia   
  w przetargu: 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

4)     Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosiła: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta z uwagi na brak oferentów.

5)      Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca   nieruchomości:

Brak

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Lokalizacja