Wydanie nr 23/01/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
BURMISTRZ ŚREMU podaje do publicznej wiadomości
2017-12-15
Dodaj do schowka +
Print

BURMISTRZ ŚREMU podaje do publicznej wiadomości

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty

Szczegóły

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225;urzad@srem.pl

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

B U R M I S T R Z     Ś R E M U

 

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie

 

położenie

obręb/arkusz

udział lokalu

cena lokalu

nr KW

nr działki

pow. działki
w m2

pow. lokalu w m2

Śrem
ul. Dezyderego Chłapowskiego 14/19

0007 Śrem/ 23

19/1000

101 500,00 zł

PO1M/00029202/6

1744/1, 1744/5

1790

46,11

 

Lokal znajduje się budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Sposób zagospodarowania nieruchomości jest zgodny z charakterem użytkowania.

Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia lokalu najpóźniej do dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena lokalu, stanowi wartość rynkową nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym (jeśli takie jest wliczone do udziału) oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Od podanej ceny, najemcy przysługuje bonifikata wynikająca z warunków określonych przez Radę Miejską w Śremie w stosownej uchwale.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionej w wykazie nieruchomości udzielają pracownicy Zespołu Gospodarki Nieruchomościami tel. 61 28 47 134, pokój numer 11 – w godzinach pracy Urzędu.