Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
2017-07-12
Dodaj do schowka +
Print

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz nieruchomości  o łącznej powierzchni 0,2249 ha, oznaczonej numerami działek: 319, 327/6, 327/7, 307, 308, 309, 310, 311/2 i 312/4, położonej w Redzie, w obrębie 5, u zbiegu ulic Miodowej, Sosnowej i Korzennej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych  
przepisów,

  - są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej
własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 
23 sierpnia 2017r.               

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:  58 678-80-14 oraz 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, drogą elektroniczną pod adresem nieruchomosci@reda.pl  lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Lokalizacja