• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 06/12/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, położonej w Redzie przy ul. Gdańskiej 55, oznaczonej numerem działki 691/4; obręb 1, o pow. 1208 m2, zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do lat 2, na rzecz trzech najemców, odpowiednio w częściach:

  1. Lokal w budynku administracyjno – biurowym o pow. 6,49 m2 przeznaczony do wyłącznego korzystania przez najemcę, udział 1/3 części w nieruchomości przeznaczonej do wspólnego korzystania z innymi najemcami, wynoszącym 26,84 m2 powierzchni lokalowej w budynku administracyjno – biurowym oraz 403 m2 przynależnej powierzchni gruntowej.
  2. Lokal w budynku administracyjno – biurowym o pow. 7,95 m2 przeznaczony do wyłącznego korzystania przez najemcę, udział 1/3 części w nieruchomości przeznaczonej do wspólnego korzystania z innymi najemcami, wynoszącym 26,84 m2 powierzchni lokalowej w budynku administracyjno – biurowym oraz 403 m2 przynależnej powierzchni gruntowej.
  3. Lokal w budynku administracyjno – biurowym o pow. 16,16 m2 przeznaczony do wyłącznego korzystania przez najemcę, udział 1/3 części w nieruchomości przeznaczonej do wspólnego korzystania z innymi najemcami, wynoszącym 26,84 m2 powierzchni lokalowej w budynku administracyjno – biurowym oraz 403 m2 przynależnej powierzchni gruntowej.

 

     Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:

 (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w pokoju 202,203 Urzędu Miasta w Redzie

 ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomości @reda.pl

Lokalizacja