• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 05/02/2018 z dnia 05 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

 

  1. położonej w Redzie w obrębie 1, przy Gniewowskiej, stanowiącej część działki oznaczonej numerem 417/4 o powierzchni 40m², zabudowanej pawilonem handlowym, którego właścicielem jest dzierżawca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlową.

 

Informacji o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w pokoju 202,203 Urzędu miasta w Redzie  ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Lokalizacja