• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 14/02/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

E-Hotel 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością E-Hotel Spółka Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („EHotel”),

31-564 Kraków, Al. Pokoju 78

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

-         5 sztuk reklam świetlnych Logo Hotel System

Łączna cena wywoławcza 1.250,00 zł brutto (250,00 zł brutto za sztukę)

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena brutto.

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta – EHotel ruchomości” w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura EHotel (31-564 Kraków, Al. Pokoju 78).

Oferta powinna zawierać:

-         Szczegółowe określenie oferenta: imię i nazwisko, dokładny adres i PESEL oferenta, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorcy: nazwę firmy, adres siedziby i NIP,

-         Określenie przedmiotu nabycia,

-         Oferowaną cenę nabycia brutto w złotych (cena ta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu),

-         Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży.

 

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.

O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod numerem tel. 603332299.

Lokalizacja