• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zabrze, Woj. Śląskie
Wydanie nr 07/08/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 26 października 2016 roku sygn. akt XII GU 174/16  oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2016 roku XII GU 116/16 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek  sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Dłużników Krystyny i Mirosława Jaskuła  na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do ½ części ruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła za cenę łączną  92 500,00 złotych  oraz ½ części ruchomości od Upadłego Mirosława Jaskuła za cenę łączną 92 500,00 złotych według poniższej specyfikacji:

- Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.1  oszacowany na kwotę 32 200,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 13 530,00 - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.1  oszacowany na kwotę 32 200,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 13 530,00- wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.3  oszacowany na kwotę 7 900,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3 320,00 - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-    Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.5  oszacowany na kwotę 7 900,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3 320,00 - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.4  oszacowany na kwotę 9 200,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3 870,00 -wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.9  oszacowany na kwotę 18 600,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 7 850,00 - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.7  oszacowany na kwotę 308 200,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

- Komputerowy dozownik nawozu oszacowany na kwotę 21 300,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 8 950,00 zł. - wadium 5% na rachunek masy upadłości Upadłej Krystyny Jaskuła i 5% na rachunek masy upadłości Upadłego Mirosława Jaskuła.

2). Sprzedaż prawa własności ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.

3) Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż ceny wywoławcze

3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości.

4). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w ruchomości.

5). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. Prawo pierwokupu osobom określonym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego dla nieruchomości rolnych w w/w przypadku nie ma zastosowania z uwagi na fakt iż przedmiotem sprzedaży nie jest grunt a posadowione na nim tunele foliowe traktowane jako ruchomości.

6). Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 5 niniejszych warunków postępowania,

– potwierdzenie wpłaty dwóch wadiów tj. 10% ceny minimalnej,

7). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

8). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  ruchomości  upadłych – KRYSTYNA i MIROSŁAW JASKUŁA – NIE OTWIERAĆ" winny być dostarczone do dnia 31  sierpnia 2018 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

 

9). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunki bankowe wadium:

Wadium dla każdego z udziałów winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze:

a. Dla Krystyny Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży  na rachunek nr 63 1680 1062 0000 3000 2414 0076

b. Dla Mirosława Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 74 1680 1062 0000 3000 2418 1006

Złożenie chociażby  jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.

10). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03 września 2018 r.  o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona Syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.

11). Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie do czterech  miesięcy od daty wyboru oferty.

12). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Wydanie ruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.

13). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.

14). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

15). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący;

16). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

17). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

18). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

19) w przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta.

 Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: aneta.brachaczek@syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się  na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Lokalizacja