• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA EŁKU

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Kościuszki” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), obwieszczam o podjęciu przez Radę Miasta Ełku
uchwały nr VII.67.2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk – Brama Mazur II, zwanego „Ełk – Kościuszki” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kościuszki” jest w szczególności dostosowanie parametrów nowo planowanej zabudowy do parametrów istniejącej zabudowy sąsiedniej.

Wnioski do wyżej wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy skład w terminie do 1 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19–300 Ełk, lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Ełku (niski parter pokój nr 02) lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@um.elk.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Z up. Prezydenta
Zastępca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

Lokalizacja