• Wydanie nr 22/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTAMIASTAEŁKU

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), obwieszczam o podjęciu przez Radę Miasta Ełku uchwały nr L.481.18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniastrategicznejocenyoddziaływanianaśrodowiskoi opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Celem opracowania studium jest w szczególności:

  • aktualizacja części obowiązującego Studium, zawierającej uwarunkowania,
  • weryfikacja kierunków zagospodarowania przestrzennego i ustalenie funkcji dla poszczególnych stref,
  • aktualizacja listy obszarów i obiektów chronionych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,
  • aktualizacja granic obszarów zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego,
  • weryfikacja treści obowiązującego Studium, wynikająca z aktualizacji dokumentów strategicznych: Programu rewitalizacji Ełku, Strategii zrównoważonego rozwoju Ełku oraz Programu opieki nad zabytkami.

 

            Wnioski do wyżej wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać, w terminie do dnia 31 października 2018 r.w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku,ul.Piłsudskiego 4,19 – 300 Ełk lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Ełku (pok.nr02) lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail um@um.elk.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

            Wniosek powinien zawierać:imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                             Zup.Prezydenta
                                                                                                                             Zastępca
PrezydentaMiasta

                                                                                                                             ArturUrbański

________

Lokalizacja