• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dargiń, Bobolice, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 18/06/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

 

Starosta Koszaliński, działając na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a,  w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr  58 w obrębie ewidencyjnym Dargiń gmina Bobolice, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczecinku urządzona jest księga wieczysta KO1I/00047635/3, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości związane jest z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oraz rozbiórce sieci napowietrznej 0,4kV, na podstawie Decyzji nr 2/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 19.01.2018r.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, proszone są o zgłoszenie tych praw w Starostwie Powiatowym  w Koszalinie,  ul. Racławicka 13, (tel. 94 714 02 49).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Lokalizacja