• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 26/01/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gieski gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 113.

Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci - odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A., w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja linii napowietrznej 15 kV Zamoście - Łękawa (na odcinku od rozłącznika 1-R-0039 do odłącznika 1-O-2506) na działkach położonych na terenie gminy Rozprza, powiat piotrkowski".

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 214, tel. 44 732 78 25.

Lokalizacja