• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Łęczna, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie Starosty Łęczyńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości


Na podstawie art. 124 ust. 1 i 6, art. 124a w związku z art. 113 ust. 5, ust.6 i ust.7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie - Jeziornie, postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łęcznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 - Łęczna, powiat łęczyński jako działka nr 705 o pow. 0,5816 ha poprzez udzielenie zezwolenia na budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i udokumentowania swoich praw do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. nr 5, w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 81 53 15 215.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w powyższym terminie od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza sią na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej i Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz publikuje na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego i otoprzetargi.pl./komunikaty Monitor Samorządowy.

Starosta Łęczyński

Lokalizacja