• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 12 marca 2018 r.

 

 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w  dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę następujące nieruchomości gruntowe:

 

L.p

Numer działki

Całkowita pow./ha

Nr. Księgi wieczystej

Oznaczenie klasyfikacji

1

160/25

0,9584

EL1N/00003221/8

RV – 0,0030 ha

RVI- 0,6715 ha

N- 0, 2839 ha

2

160/28

0,3162

EL1N/00003221/8

RV – 0,1472 ha

RVI- 0,0976 ha

N- 0, 0744 ha

3

160/29

0,7253

EL1N/00003221/8

RV – 0,0967 ha

RVI- 0,3229 ha

N- 0, 3057 ha

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz.  z 13 listopada 2015 r. poz. 4087):

- działka nr 160/25 przeznaczona jest pod zabudowę usługową – obiekty kubaturowe obsługujące wyciąg narciarski, takie jak: wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, kasa biletowa, pomieszczenia administracyjne itp. ; przeznaczenie dopuszczalne: usługi gastronomii i handlu.

- działka nr 160/28 przeznaczona jest po parking; przeznaczenie dopuszczalne: obiekty kubaturowe dla obsługi parkingu.

- działka nr 160/29 przeznaczona jest pod teren usług sportowych; w ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja sportowych obiektów kubaturowych oraz terenowych urządzeń sportowych.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy będzie aktualizowana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Kurzętnik zabudowane tymczasowymi obiektami budowlanymi.

 

II. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

Lokalizacja