• Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 13/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 13 sierpnia 2019 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży, nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik:

l.p.


Numer działki


Pow./ha


Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości ( brutto)

Opis

nieruchomości


1.

914

0,0025

EL1N/00019052/7

1.450,00 zł

Bp – 0,0025

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik uchwalonego uchwałą nr III/35/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2018 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w rejonie aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.

II. Wywiesić wykaz na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Lokalizacja