• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 15/01/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 15 stycznia 2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I.     Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnikprzeznaczyć do zbycia:

 

- nieruchomość gruntową nr 1510/4 o pow. 1,0684 ha (PsIV -1,0684 ha) położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00020070/9. Cena nieruchomości wynosi  694.460,00 zł netto .

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://bip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lokalizacja