• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 18/06/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Ełku

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 19.06.2018 r. – 09.07.2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykazy niżej wymienionych nieruchomości:

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ul. Łukasiewicza i Słoneczną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1279/28 i 1279/24 o łącznej pow. 0,0513  ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości  przyległych, oznaczonych w  operacie ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk jako działki nr:

1)                 1279/1 i 1279/10,

2)                 1279/11,

3)                 1279/23.

Przedmiotowy teren, stanowiący działki oznaczone nr: 1279/28 i 1279/24  nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ponieważ jego wymiary i kształt uniemożliwiają zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Ełk- Łukasiewicza II”. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną  z przyległych działek.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1045 z dnia 23 marca 2015 roku, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerami: 1279/24 i 1279/28, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN/U, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:

„§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.MN/U, 4.MN/U:

1)     przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa;

2)     zasady podziału geodezyjnego:

a)    dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,10 ha,

b)   dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż trzech działek budowlanych na każdym terenie, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,

c)    dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;

1)     zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)   budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne z lokalami usługowymi, budynki usługowe,

b)   dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,

c)   w budynkach mieszkalnych z lokalami usługowymi, o których mowa lit. a, dopuszcza się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny oraz lokalizowanie usług w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub kondygnacjach podziemnych,

d)   wysokość budynków:

- do 12 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- do 5 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

a)   liczba kondygnacji nadziemnych:

- do trzech - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

a)   geometria dachów:

- dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50° - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych z lokalami usługowymi,

- dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym - w przypadku budynków innych niż wymienione w tiret pierwsze,

a)   powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,

b)   powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej, 

c)   linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu, 

d)   dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy i lit. k, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b oraz budynków usługowych, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m,

e)   lokalizację budynków, o których mowa w lit. b, dopuszcza się wyłącznie na tyłach działek budowlanych, w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii zabudowy;

1)     zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:

a)  wysokość – do 5 m,

b)   liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,

c)   geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,

d)    powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa  w pkt 1 lit. b,

e)    powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 1 lit. b – nie wymaga się;

1)     obsługa komunikacyjna:

a)   parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 1,5 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny, a także minimum jedno stanowisko postojowe:

-  na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

-  na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,

przy czym miejsca postojowe w budynkach winny znajdować się w poziomach kondygnacji podziemnych lub pierwszej kondygnacji nadziemnej,

a)   dostęp do drogi publicznej - do przyległych dróg publicznych - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KD-W lub działki niesamodzielne.

1)     stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30%.

 

Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm).

 

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Krzemowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2113/7 o pow. 0,0089 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 2114 oraz 2113/1 i 2113/3. Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ jej kształt i wymiary uniemożliwiają zabudowę charakterystyczną dla zabudowy sąsiedniej, tj. usługowej, przemysłowo-składowej, budownictwa, drobnej wytwórczości.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej, obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalonym uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998r., ogłoszoną w Dz. Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 45, poz. 237 z dnia 17.07.1998 roku nieruchomość zlokalizowana na terenie obrębu 2 – Ełk 2 miasta Ełku przy ul. Krzemowej, oznaczona numerem 2113/7, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 4PSB.UR, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:

㤠1.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów i elementów wyróżnionych w planie:

4PSB.UR – Teren istniejącego zakładu produkcji filtrów, zakładu produkcji drzewnej i projektowanych obiektów przemysłu, budownictwa, drobnej wytwórczości i usług z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej. 

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.).

 

            Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.

Lokalizacja