• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 10/01/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XXIX/307/94 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Jarocinie na Os. Ługi

OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych w Jarocinie przy ul. Małopolskiej i ul. Brdowej

 

Lp.

 

Numer

działki

Księga

wieczysta

Pow.

w ha

Uzbrojenie

- możliwość podłączenia do sieci

-Cena w PLN

 

-Wadium wnoszone  w pieniądzu (PLN)

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób ich zagospodarowania

1.

2297

KZ1J/00019769/1

0,0605

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

54.500,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 10.000,00 zł

 

 

 

 

 

Na terenie przeznaczonym do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

W obowiązującym studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Jarocin są to tereny 
z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Dla działek Burmistrz Jarocina wydał decyzję 
Nr 246/2010/2011 z dnia 16.08.2011r. o warunkach zabudowy ustalającą budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

2.

2300

KZ1J/00019769/1

0,0617

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

55.600,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 11.000,00 zł

3.

2301

KZ1J/00019769/1

0,0904

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

76.900,00 zł

+ 23 % podatku od towarów  i usług VAT

 

- 15.000,00 zł

4.

2302

KZ1J/00019769/1

0,0698

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

62.900,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 12.000,00 zł

  5.

2303

KZ1J/00019769/1

0,0698

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

62.900,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 12.000,00 zł

6.

2304

KZ1J/00019769/1

0,0698

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

62.900,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 12.000,00 zł

7.

2305

KZ1J/00019769/1

0,0700

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

63.000,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 12.000,00 zł

8.

2306

KZ1J/00019769/1

0,0701

-wodociągowej,

-kanalizacji     sanitarnej,
-energii elektrycznej

59.600,00 zł

+ 23 % podatku od towarów i usług VAT

 

- 11.000,00 zł

 

-  2  -

Położenie

Jarocin, ul. Małopolska i ul. Brdowa

Opis nieruchomości

Nieruchomości nie są zabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych z pojedynczą, rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Forma zbycia

Sprzedaż na własność

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność

Nieruchomości nie są obciążone prawem na rzecz osób trzecich.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 27 października 2017 r. o godz. 12-tej i zakończył wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12-tej i zakończył wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 31 lipca 2018 r. o godz. 12-tej i zakończył wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 23 listopada 2018 r. o godz. 12-tej i zakończył wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – pok. nr 48.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie w Nr 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019r.


Uwaga: Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie w dniu 15 lutego 2019 r.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

- Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu (do której zostanie odpowiednio doliczony bądź niedoliczony podatek od towarów i usług VAT) podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność – uznanie rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub ich pełnomocnicy oraz osoby prawne działające przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1)      osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

2)      osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;

3)      pełnomocnicy – pełnomocnictwo.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zmianami).

Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie  Al. Niepodległości 10 - Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów, pokój nr 48 lub pod numerem telefonu (62) 749-95-52 w godz. 8.00 - 16.00.

Lokalizacja