• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Krasnystaw, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 11/12/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym - działki Nr 731 o pow. 3,63 ha położonej w obrębie Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1K/00053454/7, poprzez udzielenie zezwolenia przedsiębiorstwu PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na przeprowadzeniu projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV relacji Krasnystaw-Rejowiec, funkcjonowania linii po jej modernizacji w pasie technologicznym o szerokości 18 m (po 9m od osi linii w obie strony) oraz przebudowie istniejących stanowisk słupowych (słupy kratowe) na nowe słupy rurowe. Powierzchnia ograniczenia na przedmiotowej działce wynosi 3378 m2.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem postępowania oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 731, położona w obrębie Siennica Nadolna gmina Krasnystaw. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków stanowi własność w udziale ¼ części Henryka Kuchnowskiego oraz współwłasność w udziale ¾ części Henryka i Anny Kuchnowskich na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Pan Henryk Kuchnowski zmarł w dniu 04.12.2014 r., a z pisma Sądu Rejonowego w Krasnymstawie I Wydziału Cywilnego wynika, że po w/w osobie zmarłej nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, do zgłoszenia się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia (tj. od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 11 lutego 2018 roku) do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3, tel. (82) 576 72 86 do 88 wew. 125 lub 126, fax. (82) 576 78 79.

 

Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości.

Lokalizacja