• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 22/02/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Otwock, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00057320/9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 24/6 o pow. 289 m2 z obr. 143 – działka sprzedawana będzie w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. od dnia 22 lutego do 15 marca 2018 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 5 kwietnia 2018 r. 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

Nr ew. działki

 

pow. w m²

 

użytek

 

nr księgi

wieczystej

 

Cena nieruchomości

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

dz. 24/6 z obr. 143 w Otwocku

 

 

 

 

289

 

 

 

 

 

Bi

 

 

 

 

 

WA1O/00057320/9

 

 

 

 

 

 

 

 

92 000 zł

(do ceny należy doliczyć  23% VAT)

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na planie symbolem 1U, tj. terenie lokalizacji usług lokalnych podstawowych i usług o znaczeniu ponadlokalnym – z wyłączeniem usług związanych z oświatą i ochroną zdrowia. W stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu plan dopuszcza modernizację i rozbudowę istniejącej stacji dystrybucji paliw.

 

 

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 20), tel. 788-15-37, 788-14-65 


 

Starosta Otwocki

Lokalizacja