• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 18/06/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

W Y K A Z

 

nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr XXXIII/258/98 z dnia 27.02.1998r. (z późn. zm.) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto oraz zarządzeniem nr GN.0050.195.2016.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz Księgi Wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wartość nieruchomości  

 

Dobre Miasto

Obręb nr 3

Działka nr 107

 

 

pow.  0,0598 ha

 (użytek i klasa:
   Ba ( tereny przemysłowe)

– 0,0598 ha,

   

Księga Wieczysta OL1O/ 00038145/6

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana . Na działce znajdują się urządzenia i budowle gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia:

- ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych i podmurówce betonowej

-brama z siatki w ramach stalowych i dwie furtki z siatki w ramach stalowych,

-chodniki i place  utwardzone kostką betonowa z obrzeżami,

- słupy oświetleniowe  stalowe z lampą – 2 szt.,

-słup oświetleniowy żelbetowy z dwoma lampami,

-urządzenia stacji redukcyjno- pomiarowej gazu II stopnia w obudowie szafkowej KRSP,

- płyta fundamentowa pod kontenerem.

Stacja gazowa oddana do użytku w 1996r.

Działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej     ( wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zespołu Zabudowy Mieszkalno-Usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście, uchwalonym przez rade Miejską w Dobrym Mieście uchwałą nr XII/104/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2EG – teren urządzeń gazownictwa - stacja redukcyjna gazu II stopnia w realizacji.

 

 

 

Grunt: 76.849,00zł

Budowle i urządzenia:        97.383,00zł

 

Razem: 174.232,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote  00/100)

 

 

 

 

Opis techniczno – użytkowy:

Działka nr 107 położona jest na osiedlu zabudowy mieszkaniowej, około 50m od ulicy Garnizonowej. Kształt działki jest dość regularny – składa się z części zasadniczej o kształcie prostokąta oraz wąskiego pasa drogi dojazdowej. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim. Teren nieruchomości jest zagospodarowany. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną, położona jest na terenie w pełni uzbrojonym. Bezpośrednie otoczenia nieruchomości stanowią obiekty  użyteczności publicznej ( kościół, gimnazjum, szkoła podstawowa, zespół obiektów sportowo- rekreacyjnych ORLIK, basen) oraz zabudowa mieszkaniowa ( jedno i wielorodzinna).

 

Wykaz  podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy   informacyjnej – Gospodarka Nieruchomościami -  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14, przez okres 21 dni tj. od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia    09 lipca 2018 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - media elektroniczne www.otoprzetargi.pl, na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście   http://bip.dobremiasto.com.pl .

Z dniem 31 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje (zgodnie  z art.34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy podanej wyżej) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Po bezskutecznym upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o miejscu, terminie i warunkach przetargu na sprzedaż wykazanej do zbycia nieruchomości.

 

 Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art.29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

             Informacje można uzyskać w  GN - Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa   w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6, telefon  (89) 61-61-924.

 

Z up. Burmistrza

         Beata Harań

    Zastępca Burmistrza

Lokalizacja