Wydanie nr 22/07/2018 z dnia 22 lipca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje
2018-03-19
Dodaj do schowka +
Print

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Bożków (dolnośląskie)

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 19.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r., będący załącznikami do Zarządzenia Nr 200/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19.03.2018 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl , oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

 

Bożków

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 746 (S-PsIII – 0,11 ha, ŁIII – 0,01 ha) o powierzchni 0,12 ha, AM-2, Obręb 0003 Bożków.

Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.

Działka położona na terenie ze spadkiem.

Dojazd do działki stanowi droga o nawierzchni utwardzonej asfaltem – działka nr 725/1 – droga powiatowa. Działka porośnięta trawą, przez teren działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda leży na ternie oznaczonym jako BO.3.MP – teren z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

KW Nr SW2K/00028202/4

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 26.500,00 zł

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Lokalizacja