• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 11.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 682/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11.10.2018 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl , oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

 

Czerwieńczyce

Nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 114/17 (dr) o powierzchni  0,0171 ha, AM-1, obręb Czerwieńczyce.

Kształt działki nieregularny, działka stanowi drogę gruntową.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki nr 114/17 w Czerwieńczycach oznaczony jest jako CZ.3.R – tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

KW Nr SW2K/00023960/0

Forma przeznaczenia do sprzedaży: tryb bezprzetargowy

Cena nieruchomości: 1.500,00 zł zwolnienie z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Lokalizacja