• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 10/01/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 10.01.2019 r. do dnia 30.01.2019 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 13/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10.01.2019 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl , oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

 

Świerki

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 852/2 (RIVb – 0,09 ha, ŁIV – 0,20 ha) o powierzchni 0,29 ha, Obręb Świerki.

Kształt działki jest nieregularny, dostęp drogą gruntową nr 855 i 852/3, działka zadrzewiona młodymi brzozami (bez walorów użytkowych) oraz drzewami owocowymi i samosiewami.

Zgodnie  z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża melafiru „Świerki” teren lokalizacji działki nr 852/2 w Świerkach oznaczony jest jako:

5.M,U – funkcja mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji o charakterze nieuciążliwym - powierzchnia 0,0396 ha,

10.R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – powierzchnia 0,0941 ha

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda częściowo teren lokalizacji działki nr 852/2 w Świerkach oznaczony jest jako SW.8.MP – teren z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową – powierzchnia 0,1563 ha.

KW Nr SW2K/00027027/6

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 46.000,00 zł sprzedaż działki nr 852/2 w części, która zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest sklasyfikowana jako teren rolny (10.R o powierzchni 0,0941 ha) oraz w części nieobjętej Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 0,1563 ha, będzie korzystała ze zwolnienia do podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług; działka nr 852/2 w części przeznaczonej wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej (5.M,U o powierzchni 0,0396 ha) będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Lokalizacja