• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Włodowice, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 16 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 233.00 m 2
Wydanie nr 12/11/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej we Włodowicach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 885/15 z dnia 12 listopada 2015 r.

Położenie nieruchomości: Włodowice

Numer działki: 240/4, AM-1

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,3233 ha

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00019759/7 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 240/4 (PsIV), AM-1. Działka częściowo stanowi teren przydomowego ogródka, w części skarpa zadrzewiona oraz pastwisko. Na działce posadowiony jest słup telefoniczny oraz kilka drzew.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest na cele rolne- szacunkowo obszar 0,2618 ha, a pozostała część działki pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową – szacunkowo obszar 0,0615 ha.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 16.000,00 zł

Wysokość wadium: 3.200,00 zł

I przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2015 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl , zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 15, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja