• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 24/09/2018 z dnia 24 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ

 

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr GN.0050.184.2018.MZG z 24 sierpnia 2018 r. nieruchomość gruntowa nr 316/1 o pow. 0,0035 ha, stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona
w obrębie nr 1 miasta Dobre Miasto przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 320.

Opis techniczno - użytkowy

Nieruchomość oznaczona nr 316/1 położona jest w strefie pośredniej Dobrego Miasta, przy ul. Słonecznej, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo korzystne. Dojazd do nieruchomość zapewniony jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest
na terenie z dostępem do elementów sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Teren działki płaski. Działka zabudowana jest fragmentem budynku garażowego i znajduje się na niej ogrodzenie z bramą wjazdową (wybudowane na koszt nabywcy przedmiotowej działki).

Zgodnie z mapą zasadniczą przez część działki nr 316/1 przebiega sieć kanalizacyjna i  wodociągowa.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość nr 316/1 położona jest na terenie, dla którego brak jest opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobre Miasto, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
Nr XLVI/292/2017 z dnia 28 września 2017 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowych
i usługowych o wysokiej intensywności.

Dla nieruchomości przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzona
jest przez księga wieczysta
KW Nr OL1O/00039082/3.

Dział III zawiera wpis:

-      „Ograniczone prawo rzeczowe – ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebność przesyłu
o treści zgodnej z paragrafem 3 aktu notarialnego – oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu z dnia 16.05.2012 r., Rep. A Nr 2680/2012 Iwona Syrewicz – Kozłowska Notariusza w Dobrym Mieście.  Przedmiot wykonania: działka nr 274.”

-      „Ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu zgodnie z paragrafem 3 aktu notarialnego z dnia
14-11-2012 r. Rep. A Nr 6214/2012, Notariusz Iwona Syrewicz – Kozłowska z Kancelarii Notarialnej w  Dobrym Mieście. Przedmiot wykonania: działka nr: 274”.

-      „Ograniczone prawo rzeczowe – ustanowiona nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność przesyłu zgodnie z paragrafem 3 aktu notarialnego – oświadczenia o ustanoweniu służebność przesyłu z dnia
2013-09-06, Rep. A Nr 5109/2013, Iwona Syrewicz-Kozłowska – Notariusz w Dobrym Mieście. Przedmiot wykonania: działka nr: 309”

-      „Ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu polegająca na:

  1. prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej SN 15 KV o długości 190 metrów, zgodnie
    z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralna część porozumienia,
  2.  znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 274 urządzeń, po ich posadowieniu,
  3. prawie do korzystania z działki nr 274 w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wraz
    z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Przedmiot wykonania: działka nr: 274”

 


Wpisy zawarte w dziale III nie dotyczą przedmiotu sprzedaży.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena sprzedaży (netto)

[zł]

 

Dobre Miasto

Obręb nr 1 miasta

ul. Słoneczna

Dz. nr 316/1

pow.  0,0035 ha (35 m2)

(w tym B – 0,0035 ha)

KW  OL1O/00039082/3

 

Działy I-SP i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Ze względu na małą wielkość przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a z wnioskiem o jej nabycie na poprawę warunków zagospodarowania, wystąpił właściciel przyległej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 320 o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Dobre Miasto przy ul. Słonecznej w Dobrym Mieście.

5.245,00 zł

(słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych  00/100)

 

Nieruchomość wykazana do sprzedaży obciążona jest umową dzierżawy GN.6845.4.1.2018 zawartą w dniu 18 stycznia 2018 r.

 

Do sprzedaży ww. nieruchomości  zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie
w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z zarządzeniem Nr GN.0050.35.2017.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: wyznaczenia minimalnych granic sumy hipoteki zabezpieczającej wierzytelność pieniężną Gminy Dobre Miasto w stosunku do nabywcy w związku z rozłożeniem ceny sprzedaży nieruchomości na raty, wierzytelność pieniężna z tytułu reszty ceny sprzedaży nieruchomości lub jej części:

1)        nie przekraczająca kwoty 50.000,00 zł, podlega zabezpieczeniu hipoteką do sumy o 50% wyższej od reszty ceny sprzedaży,

2)      przekraczająca kwotę 50.000,00 zł, podlega zabezpieczeniu hipoteką do sumy o 30% wyższej od reszty ceny sprzedaży.

Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie na konto Gminy Dobre Miasto w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział Dobre Miasto Nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001 najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej – Gospodarka Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, przez okres 21 dni tj. od dnia 24 września 2018 r.  do dnia 15 października 2018 r., a ponadto publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu  http://dobremiasto.com.pl/, a także zamieszcza się w mediach elektronicznych http://otoprzetargi.pl/ oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Z dniem 5 listopada 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje (zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Informacje można uzyskać w GN- Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6, telefon (89) 616 19 24.

Z up. BURMISTRZA

/ - /

Beata Harań

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lokalizacja