• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ornontowice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości lokalowej

przeznaczonej do sprzedaży


Na podstawie  art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej,
usytuowanej w Ornontowicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu


Oznaczenie nieruchomości lokalowej

 

ul. Żabik 13/8 w Ornontowicach

Nieruchomość lokalowa nr 8 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 13
na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2600/137 i 2602/138
o łącznej powierzchni 0.1167 ha

Księga Wieczysta

KA1M/00064481/5, Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości lokalowej

Powierzchnia przynależnej piwnicy

Powierzchnia lokalu: 28 m2

Opis nieruchomości

 

Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego,

2 pokoje, przedpokój, kuchnia, WC,

udział w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu wynosi  0,0163

 

Przeznaczenie w  Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia
29 sierpnia 2012 roku (Uchwała Nr XXI/196/12 Rady Gminy Ornontowice)

oraz sposób zagospodarowania

Lokal w budynku wielorodzinnym usytuowany na działce nr 2600/137 i 2602/138 położonej wg MPZP  w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z przynależnym zagospodarowaniem terenu – 4 MW, dodatkowe przeznaczenie dopuszczalne to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu (UU) oraz zabudowa usług publicznych, takich jak urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu (UP).

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość zbywana z chwilą przejęcia przez nabywcę może być użytkowana w sposób dotychczasowy. Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości będzie mógł nastąpić
w oparciu o ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Cena nieruchomości

51.733,00 zł

Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem tej umowy.

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży

 Informację o zamieszczeniu wykazu organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Ponadto wykaz ten wywieszony zostaje na okres 21 dni w siedzibie w urzędu, a także zamieszczony zostaje na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl

Termin do złożenia wniosku

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Forma władania

Prawo własności
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j  Dz. U. z 2017 r.,poz. 2278 z późn. zm.).

Informacje na temat regulaminu i zasad przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości
 i Gospodarki Gruntami –  parter, pok. 113
oraz pod numerem telefonu (32) 33 06 229 w godzinach pracy Urzędu Gminy

Lokalizacja