• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Wykaz

 

Nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę, sporządzony  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.121 z późn. zm.), uchwały nr XXXIII/258/98  Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27.02.1998 r. w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ( z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony nieruchomość  gruntową  z której wydzielono parcelę stanowiącą mienie komunalne, położoną  na terenie miasta Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami  w sprawie: „ustalenia minimalnych  stawek czynszu za  dzierżawę gruntów  stanowiących mienie  komunalne Gminy Dobre Miasto”   roczna  minimalna  stawa  czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto, pod ogródkami letnimi wynosi: 1,00  zł.

 

            Do czynszu  dzierżawnego wykazanego w wykazie  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 ze zm.).

Położenie nieruchomości

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość

czynszu   dzierżawnego

w stosunku rocznym

w zł

Okres dzierżawy

Dobre Miasto

Obręb nr 1

przy ul. Łużyckiej

południowa ściana szczytowa

i zaplecze budynku mieszkalnego nr 2

Działka nr 132/1

o pow. 300 m2

z której wydzielono parcelę
o pow. 94,06 m2

(użytek B-94,06 m2)

KW Nr OL1O/00108857/2

 

Przedmiotem dzierżawy  jest część działki nr 132/1 z której wydzielono parcelę o pow. 94,06 m2 – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

 

 

 

94,06 zł
 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100)

 

 

 

 

Dzierżawa na czas nieoznaczony

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa zatwierdzoną uchwałą Nr XXIV/182/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2012r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1579 z dnia 16 maja 2012r. parcela znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:

18ZP – teren zieleni urządzonej,

10 MUS – teren zabudowy śródmiejskiej.

 

 

Parcela  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej itp., w razie ich awarii dzierżawiony teren Dzierżawca winien natychmiast udostępnić bez prawa odszkodowania, w celu jej usunięcia.

Do obowiązków dzierżawcy należy:

- utrzymanie dzierżawionego terenu oraz jego otoczenia w obrębie 1 metra w należytym stanie porządkowym,

 

- każdorazowe udostępnienie terenu w celu dokonania remontów i konserwacji budynku oznaczonego numerem ewidencyjnym 132/1;1-Łużycka 2 i 132/30;2- Łużycka 2A.

 

 

-ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją dzierżawionego terenu, w tym podatku od nieruchomości.

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy  Dobre Miasto.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Dobrym  Mieście ul. Warszawska 14 przez  okres 21 dni tj .od dnia  10.10.2018r.  do dnia  31.10.2018r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej  http://dobremiasto.com.pl/ oraz w  mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Po upływie wymienionego terminu na parcelę wykazaną w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.          

Informację o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w GN – Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14   pokój  nr  6   tel.   89  616-19-24 .

Z up. Burmistrza

         /-/

    Beata Harań

Zastępca Burmistrza

 

 


Lokalizacja