• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 14/02/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 14.02.2018 r. do dnia 07.03.2018 r., będący załącznikami do Zarządzenia Nr 49/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14.02.2018 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl , oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

 

Jugów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 94/1 (RIVa) o powierzchni 0,11 ha,  AM-3, Obręb 0007  Jugów.

Kształt działki regularny, działka usytuowana na terenie o lekkim nachyleniu.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda część działki ok 560 m2 położona jest na terenie oznaczonym jako J.3.MN – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tow. jej usług, pozostała cześć działki objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów i przeznaczona jest na cele rolne.

KW Nr SW2K/00028040/0

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 16.000,00 zł

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Lokalizacja