• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bujny, Wola Krzysztoporska, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 15/03/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,

położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży

 

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena brutto  nieruchomości gruntowej

 

 

Gmina Wola Krzysztoporska, obręb Bujny,

 

działka nr 743/2
o pow. 0,1900 ha,

 

 

(grunty orne kl.:

RIIIa – 0,0980 ha,

RIVa – 0,0726 ha,

RIVb – 0,0194 ha)

nr KW PT1P/00053182/1

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wola Krzysztoporska uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/404/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 października 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej R – teren upraw polowych, łąk, pastwisk, zadrzewień śródpolnych.  Nieruchomość objęta została decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RB.6730.207.2017 z dnia 19 lutego 2018 roku, w której ustala się warunki dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi i parkingiem.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Bujnach – wsi graniczącej z Piotrkowem Trybunalskim (w odległości ok. 60 metrów przebiega granica administracyjna miasta). Około 8 km od centrum Gminy Wola Krzysztoporska. Działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo
z pojedynczą zabudową mieszkaniową zlokalizowaną
w odległości ok. 160 metrów w kierunku południowym. Ponadto od strony północnej zlokalizowana jest zabudowa usługowa.

Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana porośnięta samosiejką roślinności trawiastej.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 121,00 zł

 

(słownie:  siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 00/100)

 

            Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, na okres 21 dni, tj. od dnia 15 marca 2018 roku do dnia 05 kwietnia 2018 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl.

 

            Z dniem 26 kwietnia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy wyżej podanej.

 

Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie,
że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

            Sprzedaż nieruchomości podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.).

 

            Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

            Informację o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia
Powiatu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 tel. 44 732 78 30.

Lokalizacja