• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 15/03/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,

położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży.

 

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena netto sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

 

Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działki nr:

1774/2 o pow. 10,07 ha

 

(grunty orne  kl.: RIIIb – 2,42 ha,

RIVa – 2,58 ha,

RV – 3,82 ha,

łąki trwałe
ŁIV – 1,25 ha)

nr KW PT1P/00053647

Dla działki 1774/2 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej U/MN – tereny zabudowy usługowo – mieszkalnej.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki zostanie zapewniony przez ustanowienie za jednorazowym wynagrodzeniem bezterminowej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1776 położonej
w Czarnocinie, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1774/2.

Na terenie występują ograniczenia w zabudowie
i zagospodarowaniu działki:

1. obszar objęty ochroną konserwatorską tj. strefa OW – obserwacji archeologicznej (część północno – wschodnia działki),

2. obszar osuwania się mas ziemnych – tereny osuwiskowe (część północna działki),

3. obszar ciągu ekologicznego (północny kraniec działki),

4. teren zmeliorowany – należy wystąpić do organu właściwego w sprawach melioracji i urządzeń wodnych
o wytyczne w zakresie ochrony terenów zmeliorowanych.

Nieruchomość położona jest w północno – wschodniej części wsi Czarnocin nad zbiornikiem wodnym. Dojazd
do nieruchomości z centrum Czarnocina drogą asfaltową
ul. Główną, następnie ul. Reymonta i dalej gminną drogą asfaltową (w kierunku miejscowości Zamość), następnie
za kompleksem leśnym wjazd w drogę gruntową. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana,
o nieregularnym kształcie wielokąta, od wielu lat nieużytkowana. Południowa część działki sąsiadująca
z kompleksem leśnym, od którego działka oddzielona jest drogą gruntową, porośnięta jest samosiejkami drzew, krzewów, trzciną, trawą, chwastami z przebiegiem linii energetycznej i posadowionymi betonowymi słupami, dalej
w kierunku północnym trawa, trzcina oraz pojedyncze samosiejki drzew, krzewów. Nieruchomość z brakiem infrastruktury technicznej.                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

832 807,00 zł

 

(słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedem złotych 00/100)

 

 

 

Wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej

3 003,00 zł

(słownie: trzy tysiące trzy  złote 00/100)

 

            Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, na okres 21 dni, tj. od dnia 15 marca 2018 roku do dnia 05 kwietnia 2018 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl.

 

            Z dniem 26 kwietnia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy wyżej podanej.

Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie,
że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

            Sprzedaż nieruchomości w części dot. służebności gruntowej podlega ustawie z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.  Dz. U. z 2017 r. 1221 z późn. zm.).

 

            Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

            Informację o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia
Powiatu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 tel. 44 732 78 30.

 

 

Lokalizacja