• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kobyłka, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A   M I A S T A   K O B Y Ł K A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka

podaje do wiadomości

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 81 w obrębie 0040,40, położonej w Kobyłce przy ulicy Bohaterów Ossowa, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00028743/4.

Cel dzierżawy nieruchomości –  istniejący pawilon handlowy.

Całkowita powierzchnia działki wynosi 0,0219 ha.

Powierzchnia dzierżawy będzie wynosić 0,0065 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod funkcje usługowe i handlowe (oznaczenie na rysunku planu symbolem MN/U).

Okres dzierżawy: od dnia 1.11.2018 r. do dnia 31.07.2028 r.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie stanowiła 30–krotność stawki podatku od nieruchomości (od pozostałych gruntów) za 1 m2 netto kwartalnie.

 

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy zostanie ustalony w umowie.

Czynsz dzierżawny będzie zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej według obowiązujących przepisów prawa.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 36, tel. 22 760 70 96, 22 760 70 97, e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości i w BIP w zakładce Nieruchomości – Dzierżawa.

 

 

Kobyłka, dnia 9.10.2018 r.

 

Z up. BURMISTRZA

 

Piotr Grubek

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja