Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
zaproszenie do składania ofert na remont dachu na byłym budynku produkcyjnym w lokalizacji Płock
2017-05-28
Dodaj do schowka +
Print

zaproszenie do składania ofert na remont dachu na byłym budynku produkcyjnym w lokalizacji Płock

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Płock (mazowieckie)

Szczegóły

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na remont dachu na byłym budynku produkcyjnym w lokalizacji Płock, woj. mazowieckie, w trybie negocjacji nieograniczonych

1.         ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980.

2.    MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1.     Ofertę należy złożyć w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15:00, z dopiskiem Oferta – „Remont dachu na byłym budynku produkcyjnym w lokalizacji Płock ” - nie otwierać

2.2.     W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do siedziby Organizatora Postępowania w terminie do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15:00.

2.3.     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa, w dniu 20.06.2017 r. o godz. 11:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie członkowie Zespołu Roboczego Organizatora Postępowania.

3.    LOKALIZACJA REMONTU

Miejscem lokalizacji remontu będącego przedmiotem postępowania jest obiekt Krajowej Spółki Cukrowej S.A. znajdujący się w miejscu prowadzenia działalności Płock, Plac W. Witosa 1.

4.         PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES           

4.1.     Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu dachu byłego budynku produkcyjnego cukrowni Borowiczki w Płocku, w skład, którego wchodzą następujące obiekty objęte niniejszym postępowaniem: główna hala produkcyjna, wejście główne, produktownia, wapniarnia, surownia, łącznik głównej hali produkcyjnej z warsztatem mechanicznym, warsztat mechaniczny, rozdzielnia elektryczna.

4.2.     Szczegółowy zakres przedmiotu postępowania znajduje się w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.

5.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.         NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW

Oferent powinien dołączyć do oferty:

6.1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.2.     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3.     Dokumenty potwierdzające wysokość ubezpieczenia działalności gospodarczej Oferenta od odpowiedzialności cywilnej.

6.4.     Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta chyba, że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 6.1.,

6.5.     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.6.     Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań z opisem zrealizowanych prac,

6.7.     Oferent przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca planowanego remontu i wykonać własne pomiary powierzchni dachu i długości elementów odwodnienia i obróbek blacharskich objętych remontem. Koszty wizji lokalnej i pomiarów ponosi Oferent. Obiekt przeznaczony do realizacji można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00, po uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu.

7.         WYNAGRODZENIE I HARMONOGRAM FINANSOWY

7.1.     Wynagrodzenie podane przez Oferenta należy podać jako wynagrodzenie całkowite - ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w walucie PLN, w kwocie netto. Podatek VAT należy wykazać w oddzielnej pozycji.

7.2.     W podanym wynagrodzeniu ryczałtowym całkowitym netto należy uwzględnić wszelkie cła, podatki (inne niż VAT) i inne należności płatne przez Oferenta, według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

7.3.     Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe brutto wyrażone słownie.

8.         TERMIN WYKONANIA

Inwestor przewiduje realizację zadania do 30.10.2017 r.

9.         WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

9.1.     Oferent składa jedną ofertę.

9.2.     Oferent określa datę sporządzenia oferty

9.3.     Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim,

9.4.     Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.5.     Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6.

9.6.     Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów, adresów e-mail.

9.7.     Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń

9.8.     Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem: „Remont dachu na byłym budynku produkcyjnym w lokalizacji Płock ” - nie otwierać

9.9.     Na kopercie należy umieścić dokładne dane Oferenta – imię i nazwisko, firmę, wskazanie formy prawnej oraz danych adresowych dane Oferenta.

10.      INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10.1.  Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

10.2.  W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 6.

11.      WYBÓR OFERT

11.1.  Wybór najlepszej oferty  nastąpi w trybie negocjacji nieograniczonych.

11.2.  Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.

11.3.  O wyniku postępowania Organizator Postępowania zawiadomi wszystkich Oferentów w formie pisemnej lub elektronicznej.

11.4.  Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić do dnia 04.07.2017 r., szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia Negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.

11.5.  Po przeprowadzeniu Negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora postępowania.

11.6.  Zawarcie umowy nastąpi po zaakceptowaniu najlepszej oferty.

11.7.  O wyniku postępowania Organizator Postępowania zawiadomi wszystkich Oferentów.

12.      ZASTRZEŻENIA

12.1.  Organizatorowi Postępowania przysługuje prawo zamknięcia Negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12.2.  Organizator Postępowania bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Negocjacji.

12.3.  Organizatorowi Postępowania przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

12.4.  Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu

12.5.  Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

12.6.  Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator Postępowania w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Organizatora Postępowania.

13.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

13.1.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentem do czasu otwarcia ofert w kwestiach udostępnienia obiektu do oględzin i udzielania informacji w sprawach przedmiotu i zakresu postępowania są : Pan Mariusz Olenderek tel.695-650-076, e-mail: mariusz.olenderek@polski-cukier.pl oraz Pan Tomasz Popławski tel. 695-650-373, e-mail: tomasz.poplawski@polski-cukier.pl.

13.2.  Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora Postępowania drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.

13.3.  Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Zaproszenia do składania ofert.

13.4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Oferentom, których zaproszono do złożenia oferty.

13.5.  W związku z dokonaną modyfikacją treści Zaproszenia do składania ofert Organizator Postępowania może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Organizator Postępowania zawiadomi wszystkich Oferentów, których zaproszono do złożenia oferty.

13.6.  Organizator Postępowania może w uzasadnionych przypadkach żądać złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty wysyłając do wszystkich Oferentów prośbę o uzupełnienie ofert i wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi.

14.      ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

14.1.  W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:

14.2.  Opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy – w wysokości niemniej niż 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia

14.3.  Opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych – w wysokości nie mniej
niż 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,

14.4.  Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak ich wysokość będą przedmiotem negocjacji.

14.5.  W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

14.6.  Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

14.7.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

14.8.  Język umowy polski, prawo właściwe polskie.

14.9.  Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu

 

Szczegółowy opis zakresu robót remontowych

Lokalizacja