• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kisielice, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 46/2018

BURMISTRZA KISIELIC

z  dnia 15 marca 2018 roku

 

w  sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ i art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  / t.j.: Dz. U. z  2018, poz. 121/ oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/22/08  Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ( t. j.: Dz. Urz. Woj. Warmińsko Mazurskiego, poz. 4515 z dnia 16 listopada 2016 r.) zmienionej uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. ,poz. 314) , zarządza  się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w formie sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Kisielice  wymienione w wykazie  stanowiącym załącznik  do  niniejszego  zarządzenia.

 

§  2. Wykaz , o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Kisielicach przez okres 21 dni, natomiast informacja  o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana  w  prasie  lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3.  Zarządzenie   wchodzi  w  życie z  dniem  podjęcia.

BURMISTRZ KISIELIC

/ - / Rafał Ryszczuk

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 15 marca 2018 r.

 

 

 

 

Lp

 

 

Położenie

nieruchomości

 

 

Nr

działki

 

 

Nr

Kw

 

 

Pow.

nieruch.

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznacz.

w  planie

zagospodar.

przestrzenn.

 

 

Forma

zbycia

 

 

Wartość  nieruchomości

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Sobiewola 18B
gm. Kisielice

 

 

31/5

 

 

16/7

 

 

 

EL1I/000 55387/3

 

EL1I/000 50713/3

 

 

 

0,0567 ha

 

 

0,0988 ha

 

 

Lokal mieszkalny  nr 2 o pow. użyt. 37,73 m2 wraz z udziałem 24/100 cz. w elementach wspólnych budynku i działce  nr 31/5 o pow. 0,0567 ha pod budynkiem mieszkalnym oraz  pomieszczenie przynależne – pom. w bud. gospodarczym o pow. 8,27 m2  wraz z udz. 14/100 cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr działki 16/7 o pow. 0,0988 ha.

 

 

 

teren rolny

 

 

sprzedaż bez przetargu dla najemcy

 

Łącznie

24 900,00 zł  brutto

 

( w tym lokal 23 250,00 zł

Udział w nieruch. zabud. budynkiem gospodarczym-
1 650,00 zł)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Sobiewola 18B
gm. Kisielice

 

 

31/5

 

 

31/4

 

 

 

EL1I/000 55387/3

 

EL1I/000 55389/7

 

 

 

0,0567 ha

 

 

0,1072 ha

 

 

Lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użyt. 28,82 m2 wraz z udziałem 18/100 cz. w elementach wspólnych budynku i działce  nr 31/5 o pow. 0,0567 ha pod budynkiem mieszkalnym oraz  pomieszczenie przynależne – pom. w budynku gospodarczym o pow. 16,65 m2  wraz z udz. 125/1000 cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr działki 31/4 o pow. 0,1072 ha.

 

 

 

teren rolny

 

 

sprzedaż bez przetargu dla najemcy

 

Łącznie

19 800,00 zł  brutto

 

( w tym lokal
16 500,00 zł

Udział w nieruch. zabud. budynkiem gospodarczym-
3 300,00 zł)

 

 

 

 

3

 

 

 

Sobiewola 18B
gm. Kisielice

 

 

31/5

 

 

31/4

 

 

 

EL1I/000 55387/3

 

EL1I/000 55389/7

 

 

 

0,0567 ha

 

 

0,1072 ha

 

 

Lokal mieszkalny  nr 4 o pow. użyt. 48,51 m2 wraz z udziałem 31/100 cz. w elementach wspólnych budynku i działce  nr 31/5 o pow. 0,0567 ha pod budynkiem mieszkalnym oraz  pomieszczenie przynależne – pom. w budynku gospodarczym o pow. 16,65 m2  wraz z udz. 125/1000 cz. w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr działki 31/4 o pow. 0,1072 ha.

 

 

 

teren rolny

 

 

sprzedaż bez przetargu dla najemcy

 

Łącznie

32 000,00 zł  brutto

 

( w tym lokal
28 700,00 zł

Udział w nieruch. zabud. budynkiem gospodarczym-
3 300,00 zł)

 

 

 


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z  2018, poz.121) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo
jej spadkobiercą,

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

 
Osoby wymienione w punktach 1-3 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości  do dnia 26 kwietnia 2018 r.  ącznie.

 

Wykaz wywieszono dnia 15 marca 2018 r.                                                      

 BURMISTRZ  KISIELIC

/ - /  Rafał Ryszczuk

Lokalizacja