• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE  NR 765/17

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

 

z dnia 14 grudnia 2017roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 34 ust.1, pkt 3, art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) oraz § 4 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851) z  póź. zm.,

Wójt Gminy Nowa Ruda  z a r z ą d z a co następuje :

 

§ 1.

1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego

nr 3, położonego w  Dzikowcu nr 89, stanowiącego własność gminy,

w granicach działki nr 617/1 o pow. 293m2 i Kw Nr SW2K/00016903/1, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego

nr 9, położonego w  Przygórzu nr 213, stanowiącego własność gminy,

w granicach działki nr 143/2 o pow. 1213m2 i Kw Nr SW2K/00018973/6, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

1.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

2. Wykazy o których mowa w ust.1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1.

3.Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa  Dzikowiec i Przygórze.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                Z up. Wójta

                                                                              Paweł Szafran

                                                                             Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 765/2017 z dnia 14.12.2017r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 14.12.2017roku do dnia 03.01.2018roku

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

cena nieruchomości

 

1.

 

 Dzikowiec nr 89

 

617/1

 

293

 

SW2K/00016903/1

 

Lokal mieszkalny nr 3,- położony na I piętrze  budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, wielorodzinnego o 5 lokalach mieszkalnych

z 1930r.,- składa się z: pokoju, kuchni, wc   o pow. użytkowej 35,19m2 . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 170/1000cz. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną , co indywidualne i ogrzewanie piecowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Nowa Ruda działka numer 617/1 przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

W wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B.

 

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

 43 900,00zł

 

Lokalizacja