• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Grochowalsk, Dobrzyń nad Wisłą, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 08/11/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.)
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą

I. Przedmiot przetargu.

 

LP.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powierzchnia w  ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena  wywoławcza dzierżawy 1 m 2 nieruchomości

Wysokość wadium

Termin przetargu

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy oraz inne opłaty

Termin wnoszenia opłat

Okres najmu

1

      33/5

WL1L/00016337/2

0,7033 ha

Grochowalsk gmina Dobrzyń nad Wisłą  Powiat Lipnowski

Nieruchomość       stanowi tereny zabudowane oznaczone symbolem geodezyjnym „B”  o pow. 0,7033 ha w skald której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 o pow. 17,39 m2

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Dobrzyń nad Wisłą przyjętego uchwałą Nr XII/72/11 Rady Miasta Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29.11.2011 r, które nie stanowi prawa miejscowego działka nr 33/5 znajduje się strefie wielofunkcyjnej z przewagą zabudowy mieszkaniowo – usługowej, a jednocześnie w strefie zabytków.

 

 

 

28,00 zł+ obowiązująca stawka podatku VAT

 

                                                             

 

    97,38 zł

10.12.2018 r.

godz. 900

 

Najkorzystniejsza stawka za 1 m2 zaproponowana przez oferenta w trakcie przetargu. Podatek od nieruchomości płatny przez dzierżawcę lokalu zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Radę Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Należności za zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości obciążają dzierżawcę lokalu.

 

Czynsz płatny miesięcznie do 10-ego każdego miesiąca. wydzierżawiający może raz w roku waloryzować czynsz bez konieczności wypowiedzenia umowy w oparciu o wskaźnik GUS. Waloryzacja naliczana będzie od pierwszego miesiąca po miesiącu w którym Prezes GUS ogłosił publicznie wskaźniki cen towarów i usług za rok ubiegły. Wysokość  czynszu może ulec podwyższeniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wysokości dotychczasowej

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 10 lata

 

Lokal nie jest zaopatrzony w bieżącą wodę,  kanalizację.

II. Warunki przetargu
Przetarg na dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) oraz Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 406/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04.12.2018 r. na konto Starostwa Powiatowego   w Lipnie Nr : 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, w Sali konferencyjnej na I piętrze.

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Starostę Lipnowskiego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy przedmiotowego lokalu użytkowego. Wadium przepada a organizator może odstąpić od zawarcia umowy jeżeli: - oferent , który wygra przetarg nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora celem zawarcia umowy dzierżawy,

- oferent nie spełni warunków koniecznych do zawarcia umowy dzierżawy,

-zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta który wygrał przetarg.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

4) Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

5) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, pok. 15, I piętro, tel. ( 054 ) 287 - 20 - 39, wew. 30.

Lokalizacja