• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
  • Cena: 1 942 500.00 zł
  • Powierzchnia: 125 600.00 m 2
Wydanie nr 19/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE OGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 1790/11, 1792/1, 1795/1, działki 1780/15 i działek: 1782, 1805 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

 

 

 

Lp.

Położenie, obręb,
nr działki, pow. działki, nr oznaczenia KW

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

1.

Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działki:

 

1790/11 o pow. 8,66 ha

(grunty rolne zabudowane  kl.: Br-RIVb 2,97 ha, lasy LsIV 0,06 ha, nieużytki N 0,10ha, sady S-RIIIb 1,51 ha, S-RIVb 4,02 ha)

1792/1 o pow. 3,61 ha

(nieużytki N 0,02 ha,  grunty orne RIVa 2,16 ha i RIVb 1,39 ha, rowy W 0,04 ha)

 

1795/1 o pow. 0,29 ha

(nieużytki N 0,18 ha, grunty orne RIVb
0,11 ha)

 

 

nr KW PT1P/00053647/9

Dla działek 1790/11, 1792/1 i 1795/1 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. działka 1790/11 położona jest na terenach rolniczych oraz znajduje się w jednostce oznaczonej MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, P/U – zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa w tym teren z dopuszczeniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, dla których strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie nie może wykraczać poza granice ww terenów, cała działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej układu rozplanowania, część działki znajduje się w strefie „K” ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego, 1792/1 położona jest na terenach oznaczonych P/U – zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa w tym teren z dopuszczeniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, dla których strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie nie może wykraczać poza granice ww terenów , na działce zlokalizowany jest czynny udokumentowany otwór studzienny, cała działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej układu rozplanowania, 1795/1 – położona jest na terenach rolnych oraz terenach łąk i dolin rzek i cieków wodnych.

Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, ulicy Głównej i Reymonta. Nieruchomość w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.

Przedmiotowa nieruchomość o łącznej powierzchni 12,56 ha składa się z trzech działek gruntu tworząc zwarty kompleks o nieregularnym przebiegu granic, który przedzielony jest przez dwie działki w kształcie wąskich pasów, posiadających status drogi gminnej. Nieruchomość zabudowana jest 18 budynkami inwentarsko – gospodarczymi, z których 9 przeznaczonych jest do rozbiórki. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 3.534,16 m2 (nie uwzględniono powierzchni zabudowy 300,12 m2 ze względu na zły stan techniczny – budynek stodoły małej i wiaty). Teren nieruchomości zagospodarowany w sposób typowy dla nieruchomości produkcyjnych dla rolnictwa, częściowo ogrodzony siatką drucianą na słupach betonowych i stalowych. Ciągi komunikacyjne częściowo utwardzone asfaltem, płytami betonowymi, wylewką betonową. Teren zagospodarowany drzewami liściastymi w wieku około 60-80 lat, które znajdują się głównie wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości oraz wokół stawu, który położony jest w jej części północnej.

2.

 

Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

 

działka 1780/15
o pow. 13,28 ha

(grunty rolne zabudowane  kl.: Br-RIVa 0,04 ha, Br-RIVb 0,04 ha, Br-RV 0,06 ha, Łąki trwałe ŁIV 0,17 ha, grunty orne: RII 0,97 ha, RIIIa 0,73 ha, RIVa 7,56 ha, RIVb 3,31 ha, RV 0,40 ha)

 

nr KW PT1P/00053647/9

Dla działki 1780/15 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. działka 1780/15 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz tereny rolnicze, część działki znajduje się w strefie „K” ochrony zespołu architektoniczno – krajobrazowego.

Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, ulicy Głównej, Reymonta i Topolowej. Nieruchomość w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej, która przebiega także przez teren działki wzdłuż granicy wschodniej. Ponadto przez teren nieruchomości w części zachodniej przebiega sieć energetyczna.

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 13,28 ha składa się z jednej działki gruntu tworząc zwarty kompleks o nieregularnym przebiegu granic. Na całej powierzchni nieruchomości prowadzona jest uprawa traw.

3

 

Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działki:

 

1782 o pow. 8,86 ha

(łąki trwałe ŁIV 1,32 ha, grunty orne: RIIIb 0,53 ha, RIVa 1,96 ha, RIVb 2,58 ha, RV 2,47 ha)

 

1805 o pow. 1,70 ha

(łąki trwałe ŁIV 1,70 ha)

 

nr KW PT1P/00053647/9

Dla działek 1782 i 1805 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. działka 1782 położona jest na terenach rolnych oraz na terenach łąk i dolin, rzek i cieków wodnych, działka 1805 położona jest na terenach łąk i dolin, rzek i cieków wodnych.

Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, ulicy Reymonta i drogi prowadzącej do miejscowości Zamość. Nieruchomość w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 10,56 ha składa się z dwóch działek gruntu tworząc zwarty kompleks o nieregularnym kształcie, lecz nie powodującym istotnych ograniczeń dla najlepszego użytkowania. Nieruchomość przecina działka w kształcie wąskiego pasa gruntu o szerokości około 3 m. Na całej powierzchni nieruchomości prowadzona jest uprawa traw.

Ww nieruchomości są obciążone umową dzierżawy do dnia 12.12.2018r.

 

Przetarg ograniczony: działki: 1790/11, 1792/1, 1795/1, 1780/15, 1782 stanowią grunty rolne.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu ww ustawy może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Cena wywoławcza brutto dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

   1790/11 o pow. 8,66 ha, 1792/1 o pow. 3,61 ha, 1795/1 o pow. 0,29 ha – 1 942 500,00 zł, słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych  00/100,

   1780/15 o pow. 13,28 ha – 928 400 ,00 zł, słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych 00/100,

   1782 o pow. 8,86, 1805 o pow. 1,70 ha – 600 000,00 zł, słownie: sześćset tysięcy złotych  00/100.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku Vat.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu)

   dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1790/11, 1792/1 i 1795/1 o godz. 900,

   dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1780/15 o godz. 1000,

   dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1782 i 1805 o godz. 1100,

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1405 z późn. zm.),  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.  Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć zgłoszenie w formie pisemnej uczestnictwa w przetargu załączając odpowiednie dokumenty tj:

   oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, zgodnie z Załącznikiem 1;

   oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zgodnie z Załącznikiem 2;

   oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,  zgodnie z Załącznikiem 3;

   zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

   oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem 4,

nie później niż do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Czarnocin dz. …....................”.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 21 stycznia 2019 roku.

 

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium w podanej wysokości do dnia 24 stycznia 2019 r. z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka nr …..........................” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

 

Wadium dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

   1790/11, 1792/1 i 1795/1 w wysokości 97 500,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100,

   1780/15 w wysokości 46 500,00 zł, słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100,

   1782 i 1805 w wysokości 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

 

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

 

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą
z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

zmienioną Uchwałą nr 66/2015 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 maja 2015 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upłynął w dniu 23 października 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

 

 

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-78-30, a ponadto regulamin przetargu oraz Załączniki 1 – 4 dla osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja