• Wydanie nr 21/08/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Poznań, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 4 682 600.00 zł
  • Powierzchnia: 1 120.60 m 2
Wydanie nr 03/12/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości Urzędu Dozoru Technicznego zlokalizowane w:

1.       Nieruchomość Urzędu Dozoru Technicznego, zlokalizowana w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 20, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 64, obręb nr 169, o powierzchni 477 m² zabudowana budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 1029,20 m², dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00019102/8 wraz z gruntem będącym przedmiotem użytkowania wieczystego.

2.       Nieruchomość Urzędu Dozoru Technicznego, zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Taczaka 5, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7, obręb Poznań, o powierzchni 1136 m², będącą przedmiotem użytkowania wieczystego, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 120,60 m², sześciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym - oraz budynkiem garażowym o powierzchni 117 m² składającym się z 7 garaży. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych nr PO1P/00204422/8.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Cena wywoławcza:

1.       2.890.000,00 zł- zwolniona z podatku VAT (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty kupna nieruchomości w Bydgoszczy,

2.       4.682.600,00 zł - zwolniona z podatku VAT (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) w przypadku złożenia oferty kupna lokalu w Poznaniu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej www.udt.gov.pl oraz  BIP UDT.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek Urzędu Dozoru Technicznego Nr 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 14.15  w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego, 
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34.

Oględzin nieruchomości będących przedmiotem przetargu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu:

1.       w Bydgoszczy z Panią Anną Olkiewicz tel. /52/ 32-09-207 w godz. 8-15,

2.       W Poznaniu z Panią Mają Majer tel. /61/ 850-46-54 w godz. 8-15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.       Wniesienie wadium do dnia 12 lutego 2019 r. na rachunek Urzędu Dozoru Technicznego Nr 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

2.       Oferty należy składać w Kancelarii w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, 
ul. Szczęśliwicka 34 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Departament Administracji i Infrastruktury– sprzedaż nieruchomości – Przetarg – NIE OTWIERAĆ!”

3.       Oferta nie będzie mogła być zmieniona w trakcie przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywać się będzie w obecności oferentów.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt.11 Regulaminu przetargu.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 10 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia.

Zawarcie umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego) nastąpi po uzyskaniu przez Urząd Dozoru Technicznego zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182). O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia uzyskania zgody.

Oferent, którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest do:

1.       Zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez UDT.

2.       Wpłaty zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie najpóźniej na 
1 dzień roboczy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, na rachunek wskazany przez Sprzedającego.

3.       Poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Uwaga:

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego nie jest sprzedaż lokalu użytkowego w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej 1, o którym mowa w rozdziale 3 punkt 1 ppkt 2 Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości Urzędu Dozoru Technicznego.

Z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UDT zamiast nazwy Departament Infrastruktury i Informatyki, stosuje się nazwę Departament Administracji i Infrastruktury.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Paweł Krzywański

Lokalizacja