• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nałęczów, Woj. Lubelskie
  • Cena: 847 448.00 zł
  • Powierzchnia: 1 270.00 m 2
Wydanie nr 03/10/2018 z dnia 03 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

                                                                                                                          


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin

 

 

OGŁASZA


 III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W  NAŁĘCZOWIE UL. GŁĘBOCZNICA  21

 

 

I.              Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z wyposażeniem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470/2 o powierzchni 0,1270 ha, położonej w  Nałęczowie przy ul. Głębocznica 21,  dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00012334/2.

II.            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 847.448,00 zł netto (słownie: osiemset czterdzieści siedem  tysięcy czterysta czterdzieści osiem  złotych 00/100).

III.           Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT. W tym wartość  wyposażenia w kwocie 11 190,00 zł  netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 2.573,70 zł, kwota sprzedaży brutto 13 763,70 zł

IV.          Wadium w wysokości 42 400,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 55002515  w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Nałęczów ul. Głębocznica 21 ) w terminie do dnia 30 października 2018 r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z Oferentów przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z Oferentów przetargu.

V.            Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

VI.          Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VII.         Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

VIII.        Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 31.10.2018 r. do godz. 9: 00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nałęczowie ul. Głębocznca 21 - nie otwierać do dnia 31.10.2018 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

IX.          Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.

X.           Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 153, 81 44 52 268,81 44 52 289.

XI.          Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 629.
Lokalizacja