• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kazimierz Dolny, Woj. Lubelskie
  • Cena: 2 268 957.00 zł
  • Powierzchnia: 335.68 m 2
Wydanie nr 07/11/2018 z dnia 07 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

i


PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,

Region Karpacki

ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów

 

 

 

OGŁASZA

 PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KAZIMIERZU DOLNYM PRZY

UL. CZERNIAWY 21 STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WSPÓŁWŁASNOŚCI PO ½ UDZIAŁU DLA Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIERUCHOMOŚCI

 

I.          Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Czerniawy 21. W skład nieruchomości wchodzi:

1.   prawo własności gruntu oznaczonego, jako działka nr 1413 o powierzchni 0,1524 ha;

2.   prawo własności, posadowionego na ww. gruncie budynku konferencyjno – wypoczynkowego o pow. użytkowej 335,68 m2 i pow. komunikacji 70,23 m2  oraz budynku garażowego z zadaszonym tarasem użytkowym o pow. użytkowej. 172,8 m2 (ewidencja gruntów wykazuje budynek garażu z zadaszonym tarasem jako odrębne budynki);  

3.   wyposażenie nieruchomości.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00034789/6  przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

II.         Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków i budowli wynosi 2 268.957,00 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym:

1.      Cena wywoławcza ½ udziału w nieruchomości dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wynosi:

·      1 115.306,50 zł netto (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy trzysta sześć złotych 50/100), w kwocie tej zawarta jest wartość wyposażenia w wysokości: 16 480,00 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100);

2.      Cena wywoławcza ½ udziału w nieruchomości dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. wynosi:

·      1 153.650,50 zł netto (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 50/100), w kwocie tej zawarta jest wartość wyposażenia w wysokości: 59 790,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Transakcja sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT oraz z art.43 ust.1 pkt.10a w związku z art.43 ust 7a ustawy o VAT. Strony transakcji sprzedaży nieruchomości (bez wyposażenia) mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. 

III.        Transakcja sprzedaży wyposażenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w kwocie 16 480,00 zł  netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 3.790,40 zł, kwota sprzedaży brutto 20 270,40 zł oraz wyposażenia PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w kwocie 59 790,00 zł netto podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%, kwota podatku VAT 13.751,70 zł, kwota sprzedaży brutto 73 541,70 zł.

IV.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie dwóch wadiów przed upływem terminu składania ofert:

·      wadium dla udziałów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w wysokości 55 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 5500 2515,

·      wadium dla udziałów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. w wysokości 57 700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Bank Handlowy 29 10301508 0000 0005 0282 9408,

w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium-nieruchomość Kazimierz Dolny, ul. Czerniawy 21) w terminie do dnia 28 listopada 2018 r.

V.           Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży (SWS) należy złożyć do dnia 29.11.2018 r. do godz. 10:00 (dzień zamknięcia przetargu) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Kazimierzu Dolnym ul. Czerniawy 21 - nie otwierać do dnia 29.11.2018 r. do godz. 11:00” w Sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin pokój nr 104 (I piętro) lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie. Niezłożenie oferty w wymaganej formie, w zamkniętej kopercie bez możliwości uprzedniego zapoznania się z jej treścią będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

VI.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, budynek biurowy sala nr 218. Zbywający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert jest jawne.

VII.     Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie – powiadomienie o wyniku przetargu zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości Nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu Zbywającym ceny nabycia za udziały oraz wyposażenie nieruchomości.

VIII.    Niniejsze ogłoszenie oraz Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) opublikowana jest na stronie internetowej:

·      Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.: www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie;

·       portalu korporacyjnym PGNiG http://nieruchomosci.pgnig.pl/; http://pgnig.pl/przetargi-pgnig

IX.       Informacji na temat przedmiotu przetargu, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu udzielać będzie Pani Katarzyna Kobyłka   81 445 21 53; Pan Marek Stanicki   81 44 5 22 68; Pan Gustaw Wartacz 81 445 22 89 (PSG) oraz Pani Kinga Kajmowicz 22 106 96 37; Pani Dorota Frońska 22 106 94 30 (PGNiG OD) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (z wyjątkiem dnia przetargu).

X.        Wizji nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panem Andrzejem Jewulskim, nr tel.: 665 612 629 (PSG) oraz z  Panem Jarosławem Olszewskim nr tel.:  22 106 95 05 (PGNiG OD).


Lokalizacja