Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Jedzbark (warmińsko-mazurskie)
  • Cena: 8 000.00 zł
  • Powierzchnia: 332.00 m²

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

ogłasza  I  ustny przetarg  ograniczony

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jedzbark,  gmina Barczewo.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer działki:  369/10

Powierzchnia działki: 0,0332 ha                                             

Numer księgi wieczystej:  OL1O/00143642/9
Cena wywoławcza:  8.000,00 zł (w tym podatek Vat)

Wysokość wadium: 1.600,00 zł     

Postąpienie: O   wysokości   postąpienia  decydują  uczestnicy   przetargu,  z    tym  że postąpienie  nie   może  wynosić  mniej   niż  1%   ceny wywoławczej, z   zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych dziesiątek złotych.

 

Ciężary i ograniczenia  obciążające  działkę Nr 369/10.            

Nieruchomość    obciążona     jest    ograniczonym    prawem    rzeczowym,   które     dotyczy     ustanowionej nieodpłatnie   i    na    czas   nieokreślony  służebności  gruntowej   polegającej  na  prawie  przejścia  w   pasie o  szerokości  2 metrów   wzdłuż  wschodniej   granicy  działki,  na  rzecz   każdoczesnego właściciela  działki Nr 396/3 objętej księgą wieczystą Nr OL1O/00031649/0.

 

Przeznaczenie w planie:    działka Nr 369/10 położona jest  na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, działka położona jest  na  obszarze  oznaczonym symbolem UT/ML, dla którego   zapis w  planie  brzmi:  tereny zabudowy   rekreacyjnej/ usług turystycznych. Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla przedmiotowego terenu  określają minimalną powierzchnię  nowo wydzielonej działki  dla zabudowy  rekreacyjnej indywidualnej wolnostojącej, która wynosi  1500 m2,  a dla zabudowy  rekreacyjnej  indywidualnej bliźniaczej  wynosi ona 600 m2.                               

Działka Nr 369/10   leży w pasie  szerokości 100m od linii brzegowej  jeziora  Kierźlińskiego.

 

Ze względu na to, że działka Nr  369/10  nie spełnia  warunków do  jej samodzielnego zagospodarowania,   została wydzielona  na  powiększenie  sąsiedniej  nieruchomości i jest zbywana  w celu poprawienia warunków zagospodarowania  działki  bezpośrednio z nią sąsiadującej.  W związku z tym, przetarg  ogranicza się  do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami  działek  graniczących  z działką  Nr  369/10.

 

 Uwagi: 

Działka Nr 369/10  porośnięta jest  kilkudziesięcioletnim drzewostanem  różnych gatunków drzew.  W  przypadku  konieczności ich  usunięcia, wymagany będzie   wniosek  właściciela nieruchomości  o zgodę na  ich wycinkę.

 

Przetarg odbędzie  się  14  września  2017 roku  w siedzibie Urzędu  

Miejskiego  w  Barczewie,  Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

Otwarcie przetargu o godzinie 10.30.

 

Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:                          

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu  w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej   do 6 września 2017 roku   w pokoju nr 19  tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu  (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie  kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski   nie zmienił się od dnia zawarcia  umowy).
  2. Dokonanie wpłaty wadium  w wymienionej  wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS  w Giżycku O/Barczewo:   61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

Wpłata   wadium   powinna  uwzględniać  informację o  numerze  działki   oraz  jej położeniu.          

Za zachowanie  terminu  wpłaty wadium  uważa  się  datę  wpływu środków pieniężnych  na  w/w  rachunek   bankowy do  8 września  2017  roku.

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu.  Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygra  zalicza się   na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy  w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym  w zawiadomieniu,  które organizator przetargu jest  obowiązany przesłać  nabywcy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone,   nie później niż przed upływem 3 dni roboczych   od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu.

 

  W   przypadku   zamiaru   nabycia    nieruchomości   w   ramach  wspólności   ustawowej  małżeńskiej,  wadium   winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do  przetargu  winni   przystąpić  oboje  małżonkowie  chyba,  że zostanie  przedłożona  przez  uczestnika  przetargu  zgoda  na  nabycie  nieruchomości  wyrażona  przez  drugiego  współmałżonka  przed notariuszem  lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  tut. Urzędu.

 

        Nabywca  wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości,  w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy sprzedaży. 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55. 

 

Niniejsze   ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  co  najmniej  na 30 dni  przed  wyznaczonym terminem przetargu  tj.  od  14.08.2017  do  13.09.2017  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Barczewie  i   w  Sołectwie Jedzbark .  Ogłoszenie   podlega   publikacji   na   stronach    internetowych   Urzędu   pod adresem:   www.barczewo.pl  i  na  stronach   internetowych  Biuletynu  Informacji   Publicznej  Urzędu  pod adresem:  www.barczewo.bip.net.pl  oraz  na stronach internetowych  Monitora Samorządowego   pod          adresem:    www.otoprzetargi.pl                                                                                                                                                                 

        Barczewo,  7 sierpnia  2017  roku.

Lokalizacja