• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 55 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 893.49 m 2
Wydanie nr 17/09/2018 z dnia 17 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kraków,  Rynek Główny 47

Województwo:                 małopolskie

Typ powierzchni:            handlowo – usługowo - biurowa

Powierzchnia:                  2.893,49 m2

Forma prawna:                użytkowanie wieczyste

Cena:                                   55.000.000 PLN netto

 

Kraków,  Rynek Główny 47

Przedmiotem sprzedaży jest kamienica o całkowitej powierzchni użytkowej 2.893,49 m2 (w oparciu o inwentaryzację z VI.2014r.), która jest wpisana do rejestru zabytków. Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji nadziemnych. Parter pełni funkcję handlowo-usługową, natomiast pierwsze i drugie piętro stanowią pomieszczenia biurowe. Ostatnia kondygnacja jest obecnie nieużytkowana. Piwnice obiektu aktualnie wykorzystywane są na potrzeby archiwum Banku. Parter, pierwsze i drugie piętro wyposażone są w klimatyzację.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00180223/9.

Część budynku (50,99 m2 powierzchni usługowo-handlowej na parterze - kawiarnia) jest przedmiotem umowy najmu.

Nieruchomość położona jest w centrum Starego Miasta w Krakowie, u zbiegu ul. Floriańskiej i Rynku Głównego, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią głównie zabytkowe kamienice mieszkalne, a także hotele, obiekty kultu religijnego i budynki kultury. Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony ul. Floriańskiej oraz Rynku Głównego.

Przedmiotową nieruchomość stanowi budynek zwany kamienicą Margrabską, który należy do jednych z najstarszych murowanych obiektów architektonicznych miasta Krakowa. Nieruchomość datowana jest na II połowę XIII w. i była rozbudowywana w dwóch kolejnych stuleciach.

 

CENA WYWOŁAWCZA

 

Cena ww. nieruchomości wynosi: 55.000.000 PLN netto.

Bank rozważa zwrotny najem części lub całości zajmowanych powierzchni w budynku. Warunki najmu zostaną uzgodnione na późniejszym etapie postępowania.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

•             swobodnego wyboru oferty,

•             prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

•             odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

•             żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.

 

2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

 

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

 

KONTAKT


Zbigniew Duran (kontakt do 07.10.2018r.)

zbigniew.duran@pekao.com.pl

tel. 713-751-815


Wacław  Obłoza (kontakt od dnia 8.10.2018r)

waclaw.obloza@pekao.com.pl

tel. 603-744-163


Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036


English version:

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 47

The subject matter of the sale is a townhouse with a total useful floor area of 2,893.49 m2 (on the basis of inventory from June 2014), which was entered into the register of objects of cultural heritage. The building consists of one underground floor and four floors over the ground level. The ground floor has a commerce-service function, whereas the first and the second floors contain office accommodation. The top floor is currently not in use. The basement of the building is currently used as the Bank's archive. The ground floor, the first floor and the second floor have air conditioning.

Land and mortgage register no. KR1P/00180223/9 is maintained for this property.

A part of the building (50.99 m2 of commerce-service area on the first floor - a coffee house) is the subject of the tenancy agreement.

The property is situated in the centre of the Stare Miasto in Kraków, at the junction of ul. Floriańska and Rynek Główny, in immediate proximity to St. Mary's Basilica. In the immediate area of the property there are mainly historic residential townhouses, as well as hotels, places of worship and cultural buildings. The entrances to the building are located at ul. Floriańska and Rynek Główny.

The property in question is the building referred to as Margrabska townhouse, which is one of the oldest brick-built architectural structures in Kraków. The property dates back to the second half of the 13th century and was expanded over the next two centuries.

STARTING PRICE

The price of the abovementioned property is: PLN 55,000,000 net.

The Bank is considering leaseback of a part or the entirety of the occupied surfaces in the building. Lease terms will be agreed upon at a later stage of the proceedings.

ADDITIONAL INFORMATION

1. The seller reserves the right to:

freely choose the offer,

negotiate with bidders of its choice,

withdraw from negotiations without providing reasons,

demand advance payment on the selling price.

2. The data controller is Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna registered in Warsaw at ul. Grzybowska 53/57 - please read the Information relating to the processing of personal data.

3. In case of interest in visiting or in additional materials pertaining to the property in question and willingness to make a property acquisition offer, please contact the representatives of the Bank.

4. We would like to inform you that it is possible that the purchase of this property be financed by Bank PEKAO S.A. after obtaining a positive credit decision and meeting the formal requirements of the Bank.

Lokalizacja