Wydanie nr 21/06/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
2017-09-13
Dodaj do schowka +
Print

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: działka
 • Lokalizacja: Czaplinek (zachodniopomorskie)

Szczegóły

BURMISTRZ  CZAPLINKA
OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości:

 

oznaczonej nr działki 71/8 o pow. 0,1857 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,  wpisanej do księgi wieczystej nr KW  KO1D/00037775/8.       

Cena wywoławcza  23 900,00 zł netto

 

dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  i infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej

Do ceny  uzyskanej  w przetargu zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%

Wadium dla działki nr 71/8 wynosi  2 390,00 zł

Cena nieruchomości została obniżona o 20%

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 11 lipca 2017 r.

 

******************************************************************************

oznaczonej nr działki 71/14 o pow. 0,1087 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,  wpisanej do księgi wieczystej nr KW  KO1D/00037775/8.

Cena wywoławcza  13 800,00 zł netto

 

dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych  i infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej

do ceny  uzyskanej  w przetargu zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%

wadium dla działki nr 71/14 wynosi 1 380,00 zł

Cena nieruchomości została obniżona o 20%

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 11 lipca 2017 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu
12 października 2017 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są  do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 •  W przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
 • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa- za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r.  – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,
 • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie  lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej - Oświadczenie małżonka (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B),
 • Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B).

INFORMACJE TEL. (94) 3726259, (94)3726214      nieruchomosci@czaplinek.pl                         

Czaplinek, 13 września  2017  r.


oświadczenie o wspólności majątkowej

 

oświadczenie małżonka

Lokalizacja