• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Czaplinek, Woj. Zachodniopomorskie
 • Cena: 20 000.00 zł
 • Powierzchnia: 47.73 m 2
Wydanie nr 16/05/2018 z dnia 16 maja 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

BURMISTRZ  CZAPLINKA
OGŁASZA  USTNY PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

             lokalu mieszkalnego nr 2  o łącznej powierzchni użytkowej 47,73  m2 ( w tym lokal mieszkalny 43,23 m2 piwnica 4,50 m2, wc 0,48 m2  ) znajdującego się w budynku Ostroróg 6 wraz z udziałem 4821/11537  w działce oznaczonej nr 102 o pow. 0,2500 ha. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej  nr KW KO1D/00024258/4.                                                                   

Cena wywoławcza  20 000,00 zł netto.

 • NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE OZNACZONYM SYMBOLEM 94RM, MN, Ut - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH, TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, TEREN ZABUDOWY USŁUG TURYSTYKI .
 • Przedmiotowy lokal to pustostan. Stan techniczny budynku oceniono, jako pogorszony. Stopień zużycia technicznego budynku  wynosi  69 %. Rodzaj konstrukcji i wykończenia - ławy fundamentowe nie zadbane, ściany fundamentowe murowane z cegły i kamienia, ściany nadziemne budynku murowane z cegły ceramicznej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienno – piaskowe z ubytkami. Dach dwupołaciowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Posadzki betonowe częściowo drewniane. Ściany wewnętrzne pokryte tynkami i malowane farbami wnętrzowymi. Obróbki blacharskie z blachy cynkowej, częściowo zdewastowane. Stolarka okienna
  i drzwiowa o konstrukcji drewnianej. Instalacja elektryczna stara podtynkowa, instalacja wodna to rury stalowe ocynkowane (zasilanie punktowe).
 • Budynek mieszkalny spełnia wymagania stawiane przez przepisy prawa budowlanego.
 • Budynek gospodarczy przynależny do lokalu nr 2 jest o niskiej jakości i o wysokim stopniu zużycia.
 • Budynek WC o konstrukcji drewnianej, o niskiej  jakości i o bardzo wysokim stopniu zużycia.

 

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00


w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 000,00 zł na konto sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są  do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 •  W przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
 • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzona działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).  – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,
 • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie  lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej- Załącznik  nr 1 - Oświadczenie małżonka (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój 3B),
 • Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój 3B).

 

 

 

INFORMACJE TEL. (94) 3726259, (94) 3726214    e-mail:  nieruchomosci@czaplinek.pl                                                      

                                                                                                                                                                Czaplinek, dnia 16 maja 2018 r.

Lokalizacja