• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kisielice, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 32 600.00 zł
  • Powierzchnia: 807.00 m 2
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

   Na podstawie art.37 ust.1, art 38 i 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / J. t: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 /  i § 3 ust.1 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości / J.t.:Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm./

 

B u r m i s t r z       K i s i e l i c

 

OGŁASZA   II- gi  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  NASTĘPUJĄCYCH   NIERUCHOMOŚCI:

 

 

 

 

 

Lp

 

 

Położenie

nieruchomości

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

nieruch.

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznacz.

w  planie

zagospodar.

przestrzenn.

 

 

Cena  wywoławcza

 

Wymagane  wadium

10%  ceny

 

 Minimalne postąpienie

1% ceny wywoławczej

 

1.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa

 

551/2

 

0,0807 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy mieszkaniowo-

- usługowej

 

32 600,00 zł netto 

 

3 260,00 zł

 

330,00 zł

 

2.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa

 

551/3

 

0,0924 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy mieszkaniowo-

- usługowej

 

37 300,00 zł netto 

 

3 730,00 zł

 

380,00 zł

 

 

3.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa

 

551/4

 

0,1060 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy mieszkaniowo-

- usługowej

 

42 800,00 zł  netto 

 

4 280,00 zł

 

430,00 zł

 

4.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa-

- Kolejowa

 

551/11

 

0,2817 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy produkcyjnej, składowej, baz budowlanych i transportowych

 

75 000,00 zł netto 

 

7 500,00 zł

 

 

750,00 zł

 

5.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa-

- Kolejowa

 

551/16

 

0,2613 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy produkcyjnej, składowej, baz budowlanych i transportowych

 

70 000,00 zł netto 

 

7 000,00 zł

 

 

700,00 zł

 

6.

 

Kisielice
ul. Przemysłowa-

- Kolejowa

 

551/17

 

0,4327 ha

 

niezabudowana działka gruntu

 

teren zabudowy produkcyjnej, składowej, baz budowlanych i transportowych

 

115 000,00 zł netto 

 

11 500,00 zł

 

 

1 150,00 zł

 

 

Wadium należy wpłacić w  pieniądzu  w kasie tut. urzędu lub na jego konto w BS Susz O/Kisielice  Nr 38 8320 0005 0040 0031 2000 0580  najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do  dnia 6 listopada 2018 r.   Wpłaty wadium należy  dokonać  odpowiednio  wcześniej,  tak aby w dniu 6 listopada  2018 r.  wpłata była na koncie urzędu pod rygorem odmowy  udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nowonabywcy od zawarcia umowy notarialnej przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone   niezwłocznie  po  zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg   odbędzie  się  w  dniu  9 listopada 2018 r.  o  godz.  1000   w sali   konferencyjnej  Urzędu  Miejskiego w  Kisielicach.

Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje  ceny wyższej  od ceny wywoławczej.

Przetarg może być odwołany do jego rozpoczęcia w razie zaistnienia uzasadnionej  przyczyny.

Cena  sprzedaży   ( wylicytowana + należny podatek VAT 23%) płatna  jest  jednorazowo  najpóźniej  do  dnia  zawarcia  aktu  notarialnego.

Koszt aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu  przetargu można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Kisielicach  w pok. Nr 7 tel: 278-55-07.

 

  Kisielice, 9 października 2018 r.                                                                                                                                       

               

                                                                                                                                                         BURMISTRZ  KISIELIC

                                                                                                                                                             /-/ Rafał Ryszczuk           

 

Lokalizacja