• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 1 000 000.00 zł
Wydanie nr 11/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa. 


Nieruchomość ujawniona w KW nr SW1D/00015452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział Ksiąg Wieczystych. Według ewidencji gruntów i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 705/3 Obręb Północ o pow. 1996 m², oznaczona użytkiem Bi, w części zabudowana budynkiem niemieszkalnym o charakterze garażowym o powierzchni zabudowy 175,7 m² oraz wiatą o powierzchni zabudowy 221,2 m² o konstrukcji murowano – stalowej, przylegającą do budynku niemieszkalnego. Nieruchomość jest ogrodzona z dwóch stron, oprócz zabudowy znajdują się fragmenty utwardzenia betonowego, wjazd na teren działki utwardzony z kostki betonowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Przedwiośnia, położona w atrakcyjnej środkowej części miasta między dwoma głównymi ulicami miasta Stefana Żeromskiego i Wolności. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej. Sieć energetyczna i wodociągowa znajduje się w ulicy Przedwiośnia. Dla obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa, zatwierdzonym Uchwałą nr  XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 roku, działka 705/3 o. Północ leży w obszarze usług centrotwórczych, oznaczonym symbolem UC. Dla działki ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – usługowego z infrastrukturą techniczną (Deczyja Burmistraz Miasta Bielawa nr 34/2019 z 28.05.2019 r.) Teren leży w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.


Cena wywoławcza wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 15 /II p./.


Warunki ogólne:


1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w  wysokości 23 %. 

2) Nieruchomości jest wolna od długów i obciążeń.

3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA. 1 O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 11.09.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz.2278 ), obowiązany jest uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

-w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działanie w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 682 t.j.).

7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium. 

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060. 

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych. 

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu. 

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

13) Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w  Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl.

Lokalizacja