• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Giżycko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 4 000.00 zł
  • Powierzchnia: 329.00 m 2
Wydanie nr 29/05/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia przetargowego- OGŁOSZENIE NR  39/2017

z dnia 25 maja 2017 r.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko,

położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1

 

 

I.                   INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN

SKŁADANIA OFERT.

 

    Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości - lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 329,40 m2 (w tym ok. 91 m2 powierzchni pomieszczeń piwnicznych) położonego przy Placu Grunwaldzkim 1 w Giżycku z przynależnymi do lokalu tarasem o powierzchni ok. 94 m2 oraz częścią nieruchomości o pow. ok 12 m2, na której znajdują się schody prowadzące do lokalu z chodnika przy Placu Grunwaldzkim.

     Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 498/2; lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00013710/9; część nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 500/4 (obręb 2 Giżycko) o powierzchni ok. 94 m2, na której znajduje się taras oraz część schodów – działka 500/4 objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku księgą wieczystą OL1G/00015755/0; część nieruchomości oznaczonej nr geod. 513/4 (obręb 2 Giżycko), na której znajduje się część schodów prowadzących do lokalu z chodnika przy Placu Grunwaldzkim objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku księgą wieczystą OL1G/00012946/5.

      Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - kontur 20 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z zezwoleniem na lokalizację usług w parterach.

Lokalizacja – parter, wejście z chodnika przy Placu Grunwaldzkim

Rodzaj przeznaczenia lokalu (możliwej działalności) – działalność usługowa, nie    nosząca znamion działalności uciążliwej dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Grunwaldzki 1

Czas zawarcia umowy dzierżawy - 6 lat, po upływie tego okresu umowa w zależności od woli Dzierżawcy może przekształcić się mocą swoich postanowień w umowę na czas nieoznaczony

Wywoławczy miesięczny czynsz netto – 4 000,- zł

Wadium – 4 000,- zł

 

    Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego – Plac Grunwaldzki 1” w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (pok. Nr 7 na parterze), do dnia 28 czerwca 2017 r., do godz. 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

    Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 1010 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku.

     Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306. Wadium należy wnieść do dnia 26 czerwca 2017 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Urząd Miejski w Giżycku.


II.                KRYTERIA WYBORU OFERT.

 

 

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja

 

1.

 

wysokość proponowanego czynszu netto

 

 

 max. 50 punktów

 

 

2.

 

koncepcja zagospodarowania lokalu (np. opis, rysunek, wizualizacja itp.), w tym zakres planowanych nakładów w lokalu, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu

 

 

 

od 0 do 20 pkt

 

3.

 

 

wiarygodność oferenta, w tym wiarygodność ekonomiczna

 

   od 0 do 15 pkt

 

4.

 

 

doświadczenie w prowadzeniu działalności, która ma być realizowana w lokalu zgodnie z ofertą  

 

 

   od 0 do 15 pkt

 

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 4154.

Szczegółowych informacji o lokalu udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 213, tel. 87 7324153.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowana na stronie internetowej:

 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/376507/obwieszczenie_nr_392017_w_sprawie_przetargu_na_dzierzawe_nieruch

Lokalizacja