• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Giżycko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 5 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 21 276.00 m 2
Wydanie nr 22/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Giżycka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 1364 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 2,1276 ha, położona przy ul. Obwodowej w Giżycku, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00010878/3.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – przemysłowo - mieszkaniowej  przy ulicy Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej i w ramach tego planu jest objęta konturem 40U – przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowa. W granicach opracowania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków wielkopowierzchniowych (usługowo – handlowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. 

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 400 000 zł

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

IV. Wadium:  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 540 000 zł
do dnia 19 października 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

V. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości

 

VI. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 października 2018 roku o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

 

VII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez  osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Pozostałe informacje:

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego
w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/432739/obwieszczenie_nr_1022018_w_sprawie_przetargu_na_sprzedaz_nieruch

 

Lokalizacja