• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Przeworsk, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku:

- Działka nr 770/1 Obręb nr 1 pow. 0,2565 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00000566/6 działka wolna od obciążeń, położona na os. Józefa Benbenka, uzbrojenie częściowe w zasięgu. Działka o kształcie prostokątnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej. Działka objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza 220 850,00 zł.

Wadium wynosi 25 000,00 zł.

 

- Działka nr 770/3 Obręb nr 1 pow. 0,1362 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00000566/6 działka wolna od obciążeń, położona na os. Józefa Benbenka, uzbrojenie częściowe w zasięgu. Działka o kształcie prostokątnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej. Działka objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza 117 270,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

- Działka nr 770/4 Obręb nr 1 pow. 0.1409 ha, oraz działka 770/7 Obręb nr 1 o pow. 0,0138 ha uwidocznione w KW PR1R/00000566/6 działki wolne od obciążeń, położone przy ul. Misiągiewicza, uzbrojenie częściowe w zasięgu. Działki o kształcie prostokątnym, niezabudowane, położone w strefie pośredniej. Działka 770/4 objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego. Działka 770/7 nie objęta ww. planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 133 210,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

- Działka nr 770/5 Obręb nr 1 pow. 0,1393 ha, oraz działka 770/8 Obręb nr 1 o pow. 0,0132 ha uwidocznione w KW PR1R/00000566/6 działki wolne od obciążeń, położone przy ul. Misiągiewicza, uzbrojenie częściowe w zasięgu. Działki o kształcie prostokątnym, niezabudowane, położone w strefie pośredniej. Działka 770/5 objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego. Działka 770/8 nie objęta ww. planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 131 310,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

- Działka nr 770/6 Obręb nr 1 pow. 0,1259 ha, oraz działka 770/9 Obręb nr 1 o pow. 0,0105 ha uwidocznione w KW PR1R/00000566/6 działki wolne od obciążeń, położone przy ul. Misiągiewicza, uzbrojenie częściowe w zasięgu. Działki o kształcie prostokątnym, niezabudowane, położone w strefie pośredniej. Działka 770/6 objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego. Działka 770/9 nie objęta ww. planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 117 450,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124,

- na sprzedaż działki nr 770/1 o godzinie 9.00

- na sprzedaż działki nr 770/3  o godzinie 9.20

- na sprzedaż działki nr 770/4 i 770/7 o godzinie 9.40

- na sprzedaż działki nr 770/5 i 770/8 o godzinie 10.00

- na sprzedaż działki nr 770/6 i 770/9 o godzinie 10.20

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska
Nr 36 1560 1195 2166 1681 5000 0009  do dnia 9 maja 2018 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku). 

Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia.

Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo w zakresie udziału w licytacji.

Wadium osoby, która wygra licytację, zostanie zaliczone w cenę zakupu działki.   Osoby które nie wygrają licytacji otrzymają zwrot wadium na konto bankowe, z którego zostało wypłacone.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Przeworska – pokój 121 lub pod numerem telefonu 16 648 78 44 wewnętrzny 103. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta przeworska oraz w prasie.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.         

 

 Przeworsk dnia 12.04.2018 r.

Lokalizacja