• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Olecko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Powierzchnia: 5 119.00 m 2
Wydanie nr 18/06/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

RG.6840.5.2018                                                   

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geod. 430/2 o powierzchni 0,5119 ha położonej w Olecku przy ul. Zamkowej, ujawnionej w KW Nr OL1C/00011180/6.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie jeziora Oleckie Wielkie. Od linii brzegowej nieruchomość oddziela biegnąca wokół jeziora trasa pieszo-rowerowa „Wiewiórcza ścieżka”.     

Nieruchomość usytuowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Olecko.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 209,15 , budynkiem sanitariatu o pow. użytkowej 31,09 m², budowlą osłony śmietnika o pow. zabudowy 21,50 m² oraz budowlą ogrodzenia o długości 170,0 m.

cena łączna budynków                          -         56.500,00 zł

cena łączna gruntu z budowlami         -       523.200,00 zł

Przedmiot licytacji stanowi łączna cena budynków i gruntu z budowlami.

cena wywoławcza   -    579.700,00 zł

wadium                   -      60.000,00 zł

postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
                        wywoławczej
, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

9,74% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę łączną budynków

90,26% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę  łączną gruntu z budowlami

 

Zgodnie z mpzp obszar oznaczony jest symbolem 1UT- jako teren częściowo zabudowany z usługami turystycznymi, przeznaczony na kontynuację i utrzymanie funkcji turystycznej. W ramach podstawowego przeznaczenia w granicach działki planuje się realizację hotelu lub całorocznego ośrodka wypoczynkowego z funkcją noclegowo-gastronomiczną. W zakresie przeznaczenia uzupełniającego adaptuje się istniejący budynek ze zmianami funkcjonalnymi, który winien stanowić wzbogacenie funkcji podstawowej terenu. Mpzp nie przewiduje podziału terenu, wprowadza zakaz ogrodzenia od strony jeziora. Zieleń towarzysząca winna zajmować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w ulicy Zamkowej. Przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.

Ogrodzenie wzdłuż południowej granicy nieruchomości znajduje się poza obszarem stanowiącym przedmiot sprzedaży, do przesunięcia na granicę nieruchomości staraniem nabywcy.

Działka obciążona jest umową udostępnienia nieruchomości celem trwałego umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie oraz późniejszej eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej naprawy – kanalizacja deszczowa o pow. 4,72 m² (rura kanalizacji deszczowej i studzienka kanalizacyjna). Umowa obowiązuje na czas pozostawienia urządzeń w gruncie i wiąże następców prawnych stron umowy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 984,00 zł plus ewentualne koszty dokumentacji geodezyjnej i okazania granic.

Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

 

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

W a d i u m  należy wpłacać gotówką  na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko. 

W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia   
   do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru,
    właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.  

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala 32

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium              w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Olecko, 18 czerwca 2018 r.

Lokalizacja