• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zelów, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 10/01/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

z dnia 09 stycznia 2019 r.

 

Rokowania odbędą się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 23, w dniu 19 lutego 2019 r.

 

Burmistrz Zelowa ogłasza sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości w drodze rokowań, stanowiących własność Gminy Zelów:

 

- dz. oznaczona nr 521/3 położona w obrębie 27 Pożdżenice o pow. 1,8900 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00008595/5. Cena wywoławcza –32.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki  – 3.200,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1     i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się o godzinie 900

- dz. oznaczona nr 109 położona w obrębie 31 Sobki o pow. 1,2900 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00064196/8. Cena wywoławcza –17.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki – 1.700,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się  o godzinie 930

- dz. oznaczona nr 110 położona w obrębie 31 Sobki o pow. 1,3800 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00064196/8. Cena wywoławcza – 17.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki  – 1.700,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.  Rokowania odbędą się o godzinie 1000

- dz. oznaczona nr 185 położona w obrębie 31 Sobki o pow. 1,1500 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00064196/8. Cena wywoławcza –15.500,00 zł brutto, wysokość zaliczki –1.550,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się  o godzinie 1030

- dz. oznaczona nr 214/3 położona w obrębie 4 Zelowa o pow. 0,0700 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00003977/2. Cena wywoławcza – 30.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki –3.000,00 zł. Przez działkę nr 214/4 stanowiącą własność Gminy Zelów położoną w obrębie 4 Zelowa (KW PT1B/00003977/2) ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia sieci i instalacji, a także dokonywania podłączy do sieci i infrastruktury (w szczególności gazociągu, wodociągu, kabli niskiego i średniego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz urządzeń i obiektów towarzyszących, teletechniki) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 214/3, co zapewni jej dostęp do drogi publicznej i możliwość doprowadzenia niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej. Rokowania odbędą się o godzinie 1100

- dz. oznaczona nr 500 położona w obrębie 4 Chajczyny o pow. 2,5492 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00027727/9. Cena wywoławcza – 33.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki – 3.300,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1     i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się o godzinie 1130

- dz. oznaczona nr 501 położona w obrębie 4 Chajczyny o pow. 0,6956 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00027727/9. Cena wywoławcza – 11.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki – 1.100,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1      i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się o godzinie 1200

- dz. oznaczona nr 550 położona w obrębie 32 Sromutka o pow. 1,1300 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00044604/6. Cena wywoławcza – 48.000,00 zł brutto, wysokość zaliczki – 4.800,00 zł – rokowania dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1    i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Rokowania odbędą się  o godzinie 1230

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:

 

1)      wniosą zaliczkę w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Zelowie Nr 24 1020 3916 0000 0202 0259 8530 Bank PKO BP S.A., do dnia 15 lutego 2019 roku i przedłożą dowód wniesienia zaliczki komisji przeprowadzającej rokowania. Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

             Na dowodzie wpłaty zaliczki należy podać numer i położenie nieruchomości.

 

2)      złożą w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 15 – tej       w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Koperty powinny być opisane w następujący sposób: „Rokowania data…………………nr działki ..…………..położona w ……………… oraz imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

 

3)      Osoby, zainteresowane udziałem w rokowaniach na działki oznaczone numerami 521/3             w obrębie 27 Pożdżenice, 109, 110 i 185 w obrębie 31 Sobki, 500 i 501 w obrębie 4 Chajczyny, 550 w obrębie 32 Sromutka, muszą spełniać warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

4)      Osoba, która spełni warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (rolnik indywidualny zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne do 300 ha użytków rolnych posiadający miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą) i wylicytuje którąkolwiek z nieruchomości wskazanych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia po zakończonych rokowaniach winna załączyć następujące dokumenty:   

-oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,

-zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając  jednocześnie oryginał do wglądu.  

 

 W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzenia rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 22 i 23 , tel. (044) 634-10-00 w. 37 i 40.

 

Ogłoszenie o rokowaniach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl w zakładce przetargi, w BIP, w dziennikach www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,  na portalach ogłoszeniowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.

 

 

Lokalizacja